Menu

HSK6 – Phần 44 (4651 – 4700)

《有》字的笔顺动画演示 《有》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《条》字的笔顺动画演示 《条》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《不》字的笔顺动画演示 《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《紊》字的笔顺动画演示 《紊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: HỮU ĐIỀU BẤT VẶN Phát âm bồi: Xem…
《优》字的笔顺动画演示 《优》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《胜》字的笔顺动画演示 《胜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《劣》字的笔顺动画演示 《劣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《汰》字的笔顺动画演示 《汰》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: ƯU THẮNG LIỆT THẢI Phát âm bồi: Xem…