Menu

Các chữ vần P

Hướng dẫn viết từng nét từ này: 《朋》字的笔顺动画演示 《朋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《友》字的笔顺动画演示 《友》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng…
Hướng dẫn viết từng nét từ này: 《漂》字的笔顺动画演示 《漂》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《亮》字的笔顺动画演示 《亮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng…
Hướng dẫn viết từng nét từ này: 《屁》字的笔顺动画演示 《屁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《股》字的笔顺动画演示 《股》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng…
Hướng dẫn viết từng nét từ này: 《啤》字的笔顺动画演示 《啤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《酒》字的笔顺动画演示 《酒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng…
Hướng dẫn viết từng nét từ này: 《评》字的笔顺动画演示 《评》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《为》字的笔顺动画演示 《为》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng…
Hướng dẫn viết từng nét từ này: 《苹》字的笔顺动画演示 《苹》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《果》字的笔顺动画演示 《果》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng…
Hướng dẫn viết từng nét từ này: 《破》字的笔顺动画演示 《破》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《坏》字的笔顺动画演示 《坏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng…
Hướng dẫn viết từng nét từ này: 《旁》字的笔顺动画演示 《旁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《边》字的笔顺动画演示 《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng…