Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 007 – 时间 – Thời gian

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 007

小明:Mike,现在几点?(Xiǎomíng:Mike, xiànzài jǐ diǎn?)
Tiểu Minh: Mike, bây giờ mấy giờ vậy?
MIKE:现在…..呃…..7点。(MIKE: Xiànzài….. È…..7 Diǎn.)
Mike: Bây giờ. . . à. . . 7 giờ.
小明:啊,都7点了?!(Xiǎomíng: A, dōu 7 diǎnle?!)
Tiểu Minh: Hả, đã 7 giờ rồi à? !
小明:妈妈,咱们什么时候吃饭啊?都几点啦!(Xiǎomíng: Māmā, zánmen shénme shíhòu chīfàn a? Dōu jǐ diǎn la!)
Tiểu Minh: Mẹ ơi, chúng ta khi nào ăn cơm vậy? Đã mấy giờ rồi kìa.
小明妈:啊,7点吧?(Xiǎomíng mā: A,7 diǎn ba?)
Mẹ của Tiểu Minh: Hả, mới 7 giờ mà?
小明:7点?都8点了!(Xiǎomíng:7 Diǎn? Dōu 8 diǎnle!)
Tiểu Minh: 7 giờ? Đã 8 giờ rồi kìa!
小明妈:啊? 8点了?你们再等一会儿。(Xiǎomíng mā: A? 8 Diǎnle? Nǐmen zài děng yīhuǐ’er.)
Mẹ của Tiểu Minh: Hả? 8 giờ rồi sao? Các con đợi chút nhé.
小明妈:今天…… (Xiǎomíng mā: Jīntiān……)
Mẹ của Tiểu Minh: Hôm nay . . .
小明妈:你们啊! (Xiǎomíng mā: Nǐmen a!)
Mẹ của Tiểu Minh: Hai đứa nha!

Xiao Ming: MIKE,what time is it now?

MIKE: Now…..Uh…..it’s seven o’clock.

Xiao Ming: What, it’s seven already?!

Xiao Ming: Mom,when do we eat?Look at the time!

Xiao Ming’s mother: Um, 7’o clock?

Xiao Ming: 7’o clock?It’s 8 o’clock!

Xiao Ming’s mother: Oh, it’s 8 o’clock?

Xiao Ming’s mother: Today……

Xiao Ming’s mother: You kids!

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments