Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 082 – 东方明珠电视塔1 – Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu 1

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 082

小明:哎呀,太美了。我真开心啊。(Xiǎomíng: Āiyā, tàiměile. Wǒ zhēn kāixīn a.)
Tiểu Minh: Ây da, quá là đẹp mà. Mình thật là vui.
MIKE:小明,瞧你高兴的。(MIKE:小明,瞧你高兴的。)
Mike: Tiểu Minh, nhìn bạn thật là vui vẻ.
堂妹:麦克,你可不知道。他呀,就喜欢在黄浦江上高声嚎叫,每次都是。(Táng mèi: Màikè, nǐ kěbù zhīdào. Tā ya, jiù xǐhuān zài huángpǔ jiāng shàng gāo shēng háo jiào, měi cì dōu shì.)
Em họ: Mike, anh không biết đó thôi, anh ta đó hả, rất thích ở trên sông Hoàng Phố lớn tiếng gào thét, mỗi lần đều như vậy cả.
小明:哎,哎,茜茜,你怎么说话呢。我这是放声歌唱,怎么能说是高声嚎叫呢!(Xiǎomíng: Āi, āi, qiàn qiàn, nǐ zěnme shuōhuà ne. Wǒ zhè shì fàngshēng gēchàng, zěnme néng shuō shì gāo shēng háo jiào ne!)
Tiểu Minh: Ấy, ấy, Thiến Thiến, em nói thế nào chứ. Anh là cất cao giọng hát mà, sao lại nói là lớn tiếng gào thét chứ!
堂妹:本来就是嘛,唱得多难听啊,哇啦哇啦的„„(Táng mèi: Běnlái jiùshì ma, chàng dé duō nàn tīng a, wālā wālā de „„)
Em họ: Vốn là vậy mà, hát gì mà khó nghe gì đâu, gì mà wa la wa la . . .
小明:哎呦,还说我呢,你唱得多好啊,也好不到哪儿去!(Xiǎomíng: Āi yōu, hái shuō wǒ ne, nǐ chàng dé duō hǎo a, yě hǎobù dào nǎ’er qù!)
Tiểu Minh: Ây da, còn nói anh, em hát hay quá mà, cũng chẳng biết hay được chỗ nào!
MIKE:好啦,好啦,你们别吵啦。小明就是太高兴了,有点儿得意忘形,情有可原,情有可原。(MIKE: Hǎo la, hǎo la, nǐmen bié chǎo la. Xiǎomíng jiùshì tài gāoxìngle, yǒudiǎn er déyìwàngxíng, qíng yǒu kě yuán, qíng yǒu kě yuán.)
Mike: Được rồi, được rồi, hai người đừng cãi nữa. Tiểu Minh chỉ là quá vui vẻ thôi, có một chút đắc ý không tiết chế được, dựa vào tình lý có thể tha thứ, có thể tha thứ.
堂妹:哼,真是的。我跟你开玩笑呢,谁知你还当真了。(Táng mèi: Hēng, zhēnshi de. Wǒ gēn nǐ kāiwánxiào ne, shuí zhī nǐ hái dàngzhēnle.)
Em họ: Hừ, thật là. Em nói đùa với anh thôi mà, ai biết anh còn xem là thật chứ.
小明:好啦,好啦,消消气。马上就要到了,我们准备下船吧。(小明:好啦,好啦,消消气。马上就要到了,我们准备下船吧。)
Tiểu Minh: Được rồi, được rồi, bớt giận. Sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị xuống thuyền thôi.
小明:你们俩在这儿等,我先去买票。(Xiǎomíng: Nǐmen liǎ zài zhè’er děng, wǒ xiān qù mǎi piào.)
Tiểu Minh: Hai người đợi ở đây, anh đi mua vé.
堂妹:好吧,就算你将功补过吧。(Táng mèi: Hǎo ba, jiùsuàn nǐ jiānggōngbǔguò ba.)
Em họ: Được thôi, coi như anh lấy công chuộc tội vậy.
MIKE:哇,电视塔可真高啊!(MIKE: Wa, diànshì tǎ kě zhēn gāo a!)
Mike: Woa, Tháp truyền hình thật là cao mà!
堂妹:麦克,原来东方明珠电视塔是上海最高的建筑,后来在电视塔的旁边又盖了一座比它还高的“金茂大厦”,瞧,就是那座。(Táng mèi: Màikè, yuánlái dōngfāngmíngzhū diànshì tǎ shì shànghǎi zuìgāo de jiànzhú, hòulái zài diànshì tǎ de pángbiān yòu gàile yīzuò bǐ tā hái gāo de “jīn mào dàshà”, qiáo, jiùshì nà zuò.)
Em họ: Anh Mike, vốn Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu là toà nhà cao nhất ở Thượng Hải, sau này ở bên cạnh Tháp truyền hình xây lên một toà “Cao ốc Kim Mậu”, anh nhìn kìa, chính là toàn nhà đó.
MIKE:哎,茜茜,我怎么觉得这座大厦比“金茂大厦”还要高啊?(MIKE: Āi, qiàn qiàn, wǒ zěnme juédé zhè zuò dàshà bǐ “jīn mào dàshà” hái yào gāo a?)
Mike: Ấy, Thiến Thiến, sao anh cảm thấy toà cao ốc này còn cao hơn toà “Cao ốc Kim Mậu” nữa vậy?
堂妹:你说得对。这叫“国际金融中心”,它现在是上海最高的建筑了。(Táng mèi: Nǐ shuō dé duì. Zhè jiào “guójì jīnróng zhōngxīn”, tā xiànzài shì shànghǎi zuìgāo de jiànzhúle.)
Em họ: Anh nói đúng rồi. Đây gọi là “Trung tâm tài chính quốc tế”, toà nhà này giờ là cao nhất ở Thượng Hải rồi đó.
小明:茜茜,没想到你知道得还挺多,难怪叔叔让你给我们当导游呢。(Xiǎomíng: Qiàn qiàn, méi xiǎngdào nǐ zhīdào dé hái tǐng duō, nánguài shūshu ràng nǐ gěi wǒmen dāng dǎoyóu ne.)
Tiểu Minh: Thiến Thiến, không ngờ em biết nhiều như vậy, chả trách sao chú bảo em làm hướng dẫn du lịch cho tụi anh.
堂妹:那当然了,我可是“东道主”啊。(Táng mèi: Nà dāngránle, wǒ kěshì “dōngdàozhǔ” a.)
Em họ: Đó là đương nhiên rồi, em chính là “chủ nhà” mà.
小明:走吧,我们上去吧。(Xiǎomíng: Zǒu ba, wǒmen shàngqù ba.)
Tiểu Minh: Đi thôi, chúng ta lên đó nào.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments