Thẻ: Hà Bắc

Trung Quốc tứ đại
Du lịch Trung Hoa: Tô Châu - Cổ trấn hòa trong sông nước Giang Nam
214 bộ thủ Bộ thủ 011 入 NHẬP
214 bộ thủ Bộ thủ 193 鬲 CÁCH