Menu
Văn bản Tiếng Trung Thương mại 为了促进对外开放,中国政府制定了多项优惠政策,提供了多种投资形式,以吸引外商前来投资。目前,外国公司主要以中外合资、中外合作及外商独资等三种形式在中国进行投资。这三种形式的企业统称为“三资企业”。 Dịch Tiếng Trung Thương mại Để đẩy nhanh chính sách mở rộng cải…
Văn bản Tiếng Trung Thương mại 中外合资经营企业是外国公司或个人同中国公司在中国境内设立的股份有限公司。双方共同投资,共同经营,按注册资本的投资比例(即股权)分享利润,同时也分担风险及亏损。 Dịch Tiếng Trung Thương mại Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài là…
Văn bản Tiếng Trung Thương mại 三资企业的设立为中国引入了先进的技术、新的企业文化和管理经验。它不断加速了中国经济的国际化,而且促进了中国企业经营机制的转换。而对不跨国公司而言,建立三资企业则成为其开展全球经营的一种策略。 Dịch Tiếng Trung Thương mại Sự thành lập doanh nghiệp ba vốn đã…