Menu

[Thành ngữ tiếng Trung] Bầu dục chấm mắm cáy – Phong mã ngưu bất tương cập

Đánh giá bài viết

[Thành ngữ tiếng Trung] Bầu dục chấm mắm cáy – Phong mã ngưu bất tương cập – 风马牛不相及

Bầu dục chấm mắm cáy
Phong mã ngưu bất tương cập
风马牛不相及
風馬牛不相及
fēnɡ mǎ niú bù xiānɡ jí
Dịch nghĩa: Bầu dục chấm mắm cáy
Không liên quan nhau; không dính dáng nhau.

【解释】:本指齐楚相去很远,即使马牛走失,也不会跑到对方境内。比喻事物彼此毫不相干。(Běn zhǐ qíchǔ xiāngqù hěn yuǎn, jíshǐ mǎ niú zǒushī, yě bù huì pǎo dào duìfāng jìngnèi. Bǐyù shìwù bǐcǐ háo bù xiānggān.)
Giải thích: Vốn chỉ Tề Sở cách nhau rất xa, cho dù ngựa bò chạy mất cũng không thể chạy đến đất đối phương. Ví với sự vật chẳng liên quan gì nhau.
Giải thích âm Hán Việt: Phong: chạy mất. Cập: đến.

VD: 今天开会,主席尽说些风马牛不相及的话,不知用意何在?(Jīntiān kāihuì, zhǔxí jǐn shuō xiē fēng mǎ niú bù xiāng jí dehuà, bùzhī yòngyì hézài?)
Cuộc họp hôm nay chủ tịch chỉ nói mấy câu như bầu dục chấm mắm cáy, không hiểu dụng ý gì nữa!
他和这件事根本风马牛不相及,别去烦他了。(Tā hé zhè jiàn shì gēnběn fēng mǎ niú bù xiāng jí, bié qù fán tāle.)
Việc này vốn không dính dáng gì tới anh ấy, đừng có làm phiền anh ấy.

English: Be totally unrelated; Have absolutely nothing in common with each other.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Thành ngữ tiếng Trung

Comments