Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

Thành ngữ Trung Quốc: “胸有成竹” (Xiōng Yǒu Chéng Zhú) – Hung Hữu Thành Trúc

Thành ngữ tiếng Trung Hung Hữu Thành Trúc
Thành ngữ tiếng Trung 0
No image

Thành ngữ tiếng Trung: 古木参天 (Gǔmù cāntiān) – Cổ Mộc Tham Thiên

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 气象万千 (Qìxiàngwànqiān) – Khí Tượng Mặc Thiên

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 肝胆相照 (Gāndǎnxiāngzhào) – Can Đảm Tương Chiếu

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 冰雪融化 (Bīngxuě rónghuà) – Băng Tuyết Dung Hóa

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 欣欣向荣 (Xīnxīnxiàngróng) – Hân Hân Hướng Vinh

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 情同手足 (Qíngtóngshǒuzú) – Tình Đồng Thủ Túc

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 春风送暖 (Chūnfēng sòng nuǎn) – Xuân Phong Tống Noãn

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 春光明眉 (Chūn guāngmíng méi) – Xuân Quang Minh Mi

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 志同道合 (Zhìtóngdàohé) – Chí Đồng Đạo Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

13  +    =  14

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

0834531468
Liên hệ