Menu

0004 – 杯子 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BỐI TỬ
 • Phát âm bồi: bây chự
 • Pinyin: Bēizi
 • Phồn thể: 杯子
 • Nghĩa tiếng Anh: cup
 • Nghĩa tiếng Việt: cái cốc


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 杯子砸坏了。
 • 杯子砸壞了。
 • Bēizi zá huàile.
 • Bây chự chá hoai lợ.
 • Cốc vỡ rồi.
 • The cup was broken.

Ví dụ 2:

 • 她把一些茶倒进了杯子里
 • 她把一些茶倒進了杯子裡
 • Tā bǎ yìxiē chá dàojìnle bēizi lǐ
 • Tha bả ý xiê chá tao chin lợ bây zự lỉ.
 • Cô ấy rót trà vào cốc.
 • She poured some tea into the cup


Các chữ Hán đồng âm

 •  Không có


Từ vựng có chứa từ 杯子 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

16  +    =  20