Menu

0401 – 环境 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《环》的笔顺动画写字动画演示

《环》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《境》的笔顺动画写字动画演示

《境》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们让自己熟悉新环境
 • 我們讓自己熟悉新環境
 • Wǒmen ràng zìjǐ shúxī xīn huánjìng
 • Ủa mân rang chư chỉ sú xi xin hoán chinh
 • Chúng tôi đã làm quen với môi trường mới
 • We familiarized ourselves with the new surroundings.

Ví dụ 2:

 • 环境迫使他从政
 • 環境迫使他從政
 • Huánjìng pòshǐ tā cóngzhèng
 • Hoán chinh pua sử tha cúng châng
 • Môi trường buộc anh ta phải tham gia vào chính trị.
 • Force of circumstances compelled him to engage in politics.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  70  =  74