Menu

0450 – 脸 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《脸》的笔顺动画写字动画演示

《脸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你真有脸!
 • Phồn – 你真有臉!
 • Pinyin – Nǐ zhēnyǒu liǎn!
 • Bồi – Nỉ chân dấu lẻn!
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đúng là mặt dày!
 • Dịch tiếng Anh – you’ve got a nerve!

Ví dụ 2:

 • Giản – 他的脸似纸一样白
 • Phồn – 他的臉似紙一樣白
 • Pinyin – Tā de liǎn shì zhǐ yīyàng bái
 • Bồi – Tha tợ lẻn sư chử i dang bái
 • Dịch tiếng Việt –  Mặt anh ta trắng như tờ giấy
 • Dịch tiếng Anh – His face was as white as a sheet of paper.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

1  +  7  =