Menu

1240 – 必要 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《必》字的笔顺动画演示

《必》的笔顺动画写字动画演示

《必》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《必》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《要》字的笔顺动画演示

《要》的笔顺动画写字动画演示

《要》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《要》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 是必要的
 • Phồn – 是必要的
 • Pinyin –  Shì bìyào de
 • Bồi – Sư pi dao tơ
 • Dịch tiếng Việt –  thật sự cần thiết
 • Dịch tiếng Anh – it is essential that…

Ví dụ 2:

 • Giản – 对…是必要的
 • Phồn – 對…是必要的
 • Pinyin – Duì … shì bìyào de
 • Bồi – Tuây … sư pi dào tơ
 • Dịch tiếng Việt – Cần thiết để
 • Dịch tiếng Anh – fundamental to


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 - Phần 01 (1201 - 1250)

Comments

  +  59  =  67