Menu

2095 – 丝毫 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《丝》字的笔顺动画演示

《丝》的笔顺动画写字动画演示

《丝》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《丝》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《毫》字的笔顺动画演示

《毫》的笔顺动画写字动画演示

《毫》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《毫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 丝毫没有某物
 • Phồn – 絲毫沒有某物
 • Pinyin – Sīháo méiyǒu mǒu wù
 • Bồi – Sư háo mây dấu mủa u
 • Dịch tiếng Việt – Không có gì cả
 • Dịch tiếng Anh – to be sadly lacking (in something)

Ví dụ 2:

 • Giản – 我丝毫没有听说过
 • Phồn – 我絲毫沒有聽說過
 • Pinyin – Wǒ sīháo méiyǒu tīng shuōguò
 • Bồi – Ủa sư háo mấy dẩu tinh sua cua
 • Dịch tiếng Việt – Tôi chưa bao giờ nghe nói về nó
 • Dịch tiếng Anh – I didn’t hear zilch about it.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

21  +    =  27