Menu

2137 – 调皮 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《调》字的笔顺动画演示

《调》的笔顺动画写字动画演示

《调》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《调》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《皮》字的笔顺动画演示

《皮》的笔顺动画写字动画演示

《皮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《皮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 调皮啊,真调皮
 • Phồn – 調皮啊,真調皮
 • Pinyin – Tiáopí a, zhēn tiáopí
 • Bồi – Theo pí a, chân theo pí
 • Dịch tiếng Việt – Nghịch ngợm, thực sự nghịch ngợm
 • Dịch tiếng Anh – Naughty,naughty.

Ví dụ 2:

 • Giản – 别调皮了!
 • Phồn – 別調皮了!
 • Pinyin – Bié tiáopíle!
 • Bồi – Pía theo pí lơ!
 • Dịch tiếng Việt – Đừng nghịch ngợm nữa!
 • Dịch tiếng Anh – Stop monkeying about!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

86  +    =  89