Menu

2296 – 样式 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

样》字的笔顺动画演示

《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《式》字的笔顺动画演示

《式》的笔顺动画写字动画演示

《式》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《式》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 如图所示的样式
 • Phồn – 如圖所示的樣式
 • Pinyin – Rú tú suǒ shì de yàngshì
 • Bồi – Pu thú sủa sư tơ dang sư
 • Dịch tiếng Việt – Phong cách thể hiện
 • Dịch tiếng Anh – The style as the picture shows.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她的头发样式很新
 • Phồn – 她的頭髮樣式很新
 • Pinyin – Tā de tóufà yàngshì hěn xīn
 • Bồi – Tha tơ thấu pha dang sư hẩn xin
 • Dịch tiếng Việt – Kiểu tóc của cô ấy là mới
 • Dịch tiếng Anh – She has a new hairdo.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  62  =  63