Menu

2317 – 义务 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《义》字的笔顺动画演示

《义》的笔顺动画写字动画演示

《义》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《义》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《务》字的笔顺动画演示

《务》的笔顺动画写字动画演示

《务》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 结束义务教育
 • Phồn – 結束義務教育
 • Pinyin – Jiéshù yìwù jiàoyù
 • Bồi – Chía su y u cheo duy
 • Dịch tiếng Việt – Kết thúc giáo dục bắt buộc
 • Dịch tiếng Anh – to leave school

Ví dụ 2:

 • Giản – 有义务做某事
 • Phồn – 有義務做某事
 • Pinyin – Yǒuyìwù zuò mǒushì
 • Bồi – Dẩu y u chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Có nghĩa vụ phải làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be under an obligation to do something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

6  +    =  10