Menu

2398 – 诊断 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《诊》字的笔顺动画演示

《诊》的笔顺动画写字动画演示

《诊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《诊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《断》字的笔顺动画演示

《断》的笔顺动画写字动画演示

《断》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《断》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 被诊断为患了…
 • Phồn – 被診斷為患了…
 • Pinyin – Bèi zhěnduàn wéihuànle…
 • Bồi – Pây chẩn toan uấy hoan lơ …
 • Dịch tiếng Việt – Được chẩn đoán là …
 • Dịch tiếng Anh – to be diagnosed as…

Ví dụ 2:

 • Giản – 他被诊断为黑疸病
 • Phồn – 他被診斷為黑疸病
 • Pinyin – Tā bèi zhěnduàn wèi hēi dǎnbìng
 • Bồi – Tha pây chẩn toan uây hây tản pinh
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy được chẩn đoán bị vàng da
 • Dịch tiếng Anh – His illness was diagnosed as smut


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

79  +    =  89