Menu

2400 – 阵 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《阵》字的笔顺动画演示

《阵》的笔顺动画写字动画演示

《阵》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《阵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一直通往巨石阵的小径
 • Phồn – 一直通往巨石陣的小徑
 • Pinyin – Yīzhí tōng wǎng jùshí zhèn de xiǎo jìng
 • Bồi – Y chứ thung oảng chuy sứ chân tơ xẻo chinh
 • Dịch tiếng Việt – Đường mòn dẫn đến Stonehenge
 • Dịch tiếng Anh – A path leads straight to Stonehenge

Ví dụ 2:

 • Giản – 他们还是被那阵骚乱给干扰了
 • Phồn – 他們還是被那陣騷亂給干擾了
 • Pinyin – Tāmen háishì bèi nà zhèn sāoluàn gěi gānrǎole
 • Bồi – Tha mân hái sư pây na chân sao loan cẩy can rảo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Họ vẫn bị làm phiền bởi cuộc bạo loạn đó
 • Dịch tiếng Anh – However, they were put off by the disturbance


Các chữ Hán đồng âm

 • 圳: furrow in field; small drainage;
 • 振: to shake; to flap; to vibrate; to resonate; to rise up with spirit; to rouse oneself;
 • 揕: to hit; to thrust;
 • 朕: I; we (imperial use); subtle;
 • 眹: pupil;
 • 赈: to provide relief; to aid;
 • 镇: to press down; to calm; to subdue; to suppress; to guard; garrison; small town; to cool or chill (food or drinks);
 • 震: to shake; to vibrate; to jolt; to quake; excited; shocked; one of the Eight Trigrams 八卦[ba1 gua4], symbolizing thunder; ☳;
 • 鸩: legendary bird whose feathers can be used as poison; poisonous; to poison sb;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

  +  24  =  32