Menu

2479 – 自私 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》字的笔顺动画演示

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《私》字的笔顺动画演示

《私》的笔顺动画写字动画演示

《私》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《私》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 自私,自恋
 • Phồn – 自私,自戀
 • Pinyin – Zìsī, zì liàn
 • Bồi – Chư sư, chư liên
 • Dịch tiếng Việt – Ích kỷ, tự luyến
 • Dịch tiếng Anh – Well, selfish, narcissistic.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他比较自私
 • Phồn – 他比較自私
 • Pinyin – Tā bǐjiào zìsī
 • Bồi – Tha pỉ cheo chư sư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy ích kỷ hơn.
 • Dịch tiếng Anh – He is rather selfish.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

47  +    =  50