Menu

2484 – 总共 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《总》字的笔顺动画演示

《总》的笔顺动画写字动画演示

《总》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《总》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《共》字的笔顺动画演示

《共》的笔顺动画写字动画演示

《共》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《共》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 总共多少钱?
 • Phồn – 總共多少錢?
 • Pinyin – Zǒnggòng duōshǎo qián?
 • Bồi – Chủng cung tua sảo chiến?
 • Dịch tiếng Việt – Tổng cộng là bao nhiêu tiền?
 • Dịch tiếng Anh – how much is that altogether?

Ví dụ 2:

 • Giản – 车费总共多少钱
 • Phồn – 車費總共多少錢
 • Pinyin – Chē fèi zǒnggòng duōshǎo qián
 • Bồi – hưa phây chủng cung tua sảo chiến
 • Dịch tiếng Việt – Giá vé là bao nhiêu
 • Dịch tiếng Anh – What does the fare come to?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

6  +  3  =