Menu

2491 – 组合 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《组》字的笔顺动画演示

《组》的笔顺动画写字动画演示

《组》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《组》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《合》字的笔顺动画演示

《合》的笔顺动画写字动画演示

《合》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《合》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 组合程序库
 • Phồn – 組合程序庫
 • Pinyin – Zǔhé chéngxù kù
 • Bồi – Chủ hứa chấng xuy khu
 • Dịch tiếng Việt – Thư viện kết hợp
 • Dịch tiếng Anh – package library.

Ví dụ 2:

 • Giản – 下井仪组合
 • Phồn – 下井儀組合
 • Pinyin – Xiàjǐng yí zǔhé
 • Bồi – Xa chỉnh ý chủ hứa
 • Dịch tiếng Việt – Tổ hợp dụng cụ downhole
 • Dịch tiếng Anh – tool combination.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

55  +    =  60