Menu

2554 – 保重 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《保》的笔顺动画写字动画演示

《保》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《保》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《重》字的笔顺动画演示

《重》的笔顺动画写字动画演示

《重》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《重》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 千万保重
 • 千萬保重
 • Qiān wàn bǎozhòng
 • Bồi – Chen oan bảo chung
 • Dịch tiếng Việt – Bảo trọng!
 • Dịch tiếng Anh – do take care!

Ví dụ 2:

 • 保重保重
 • 保重保重
 • Bǎozhòng bǎozhòng
 • Bồi – Bảo chung bảo chung!
 • Dịch tiếng Việt – Bảo trọng bảo trọng!
 • Dịch tiếng Anh – Take care of yourself!; Be careful of yourself!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

1  +  5  =