Menu

2570 – 悲哀 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《悲》的笔顺动画写字动画演示

《悲》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《悲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《哀》字的笔顺动画演示

《哀》的笔顺动画写字动画演示

《哀》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《哀》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 布莱克对自己的失败感到悲哀
 • 布萊克對自己的失敗感到悲哀
 • Bùláikè duì zìjǐ de shībài gǎndào bēi’āi
 • Bồi – Bu lái khưa tuây chư chỉ tợ sư bai cản tao bây ai
 • Dịch tiếng Việt – Blake cảm thấy vô cùng đau khổ với thất bại của mình
 • Dịch tiếng Anh – Blake felt miserable about his failure.

Ví dụ 2:

 • 他的作品混合了讽刺和悲哀
 • 他的作品混合了諷刺和悲哀
 • Tā de zuòpǐn hùnhéle fèngcì hé bēi’āi
 • Bồi – Tha tợ chua pỉn huân hứa lợ phâng chư hứa bây ai
 • Dịch tiếng Việt – Tác phẩm của anh ấy pha trộn giữa trào phúng và bi ai
 • Dịch tiếng Anh – His book commingles sarcasm and sadness


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  20  =  25