Menu

4705 – 与日俱增 – Dữ Nhật Câu Tăng – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6 (*)

《与》字的笔顺动画演示

《与》的笔顺动画写字动画演示

《与》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《与》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《日》字的笔顺动画演示

《日》的笔顺动画写字动画演示

《日》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《日》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《俱》字的笔顺动画演示

《俱》的笔顺动画写字动画演示

《俱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《俱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《增》字的笔顺动画演示

《增》的笔顺动画写字动画演示

《增》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《增》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: DỮ NHẬT CÂU TĂNG
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Càng ngày càng tăng, càng ngày càng phát triển


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 产量与日俱增 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 產量與日俱增
 • Pinyin – Chǎnliàng yǔrìjùzēng
 • Bồi – chản leng dủy rư chuy châng.
 • Dịch tiếng Việt – Sản lượng đang tăng lên từng ngày.
 • Dịch tiếng Anh – Output has increased with each passing day.

Ví dụ 2:

 • Giản – 此后, 烦恼与日俱增 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 此後, 煩惱與日俱增
 • Pinyin – Cǐhòu, fánnǎo yǔrìjùzēng
 • Bồi – chử hâu, phán nảo dủy rư chuy châng.
 • Dịch tiếng Việt – Kể từ đó, rắc rối gia tăng.
 • Dịch tiếng Anh – Each day thereafter brought its cares.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 45 (4701 – 4750)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.