Menu

4899 – 周期 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《周》字的笔顺动画演示

《周》的笔顺动画写字动画演示

《周》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《周》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《期》字的笔顺动画演示

《期》的笔顺动画写字动画演示

《期》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《期》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 它有一种生活周期 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 它有一種生活週期
 • Pinyin – Tā yǒu yīzhǒng shēnghuó zhōuqí
 • Bồi – tha dẩu í chủng sâng húa châu chí.
 • Dịch tiếng Việt – Nó có một vòng đời.
 • Dịch tiếng Anh – It had a sort of life-cycle.

Ví dụ 2:

 • Giản – 月经周期平均为28天 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 月經週期平均為28天
 • Pinyin – Yuèjīng zhōuqí píngjūn wèi 28 tiān
 • Bồi – duê chinh châu chí pính chuân uây 28 then.
 • Dịch tiếng Việt – Chu kỳ kinh nguyệt trung bình 28 ngày.
 • Dịch tiếng Anh – The average menstrual cycle is 28 days.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 48 (4851 – 4900)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.