Menu

Bá đạo tiếng Trung – Làm trùm từ lóng: 吧嗒

吧嗒
Pinyin: Bāda

  • Phồn thể:  吧嗒
  • Meaning:  pull at (a pipe); smoke (a pipe)
  • Nghĩa tiếng Việt:  rít thuốc, đốt tẩu
  • Ví dụ:

他吧嗒了两口烟袋又继续讲下去。

Tā bādale liǎngkǒu yāndài yòu jìxù jiǎng xiàqù.

He pulled at his pipe for a while and continued to talk.

Anh ấy làm một hơi thuốc rồi tiếp tục nói

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Bá đạo tiếng Trung - Làm trùm từ Lóng, Học tiếng Lóng Trung Quốc, Từ Lóng vần B, Từ Lóng vần B

Comments