Menu

Bá đạo tiếng Trung – Làm trùm từ lóng: 把

Pinyin: bǎ

  • Phồn thể: 把
  • Meaning: time; rounds
  • Nghĩa tiếng Việt:  ván, lượt
  • Ví dụ:

老王每次看见人家玩儿牌就手痒,非得玩上几把才心里舒坦.

Lǎo wáng měi cì kànjiàn rén jiā wán er pái jiù shǒu yǎng, fēiděi wán shàng jǐ bǎ cái xīnlǐ shūtan.

Lao wang gets an itch to play cards as soon as he sees someone else playing. He won’t feel comfortable unless he plays a few rounds.

Lão Vương mỗi lần nhìn thấy người khác chơi bài là không thể kìm ham muốn chơi được, nếu chỉ chơi vài ván thì không thể thấy thoải mái được.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Bá đạo tiếng Trung - Làm trùm từ Lóng, Học tiếng Lóng Trung Quốc, Từ Lóng vần B, Từ Lóng vần B

Comments