Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 03

 

B: 这是我的朋友。
小梅: 你好!我叫小梅。
B: Zhè shì wǒ de péngyǒu.
Xiǎoméi:
Nǐ hǎo! Wǒ jiào xiǎoméi.
B: 這是我的朋友。
小梅: 你好!我叫小梅。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

王明: 你好,我叫王明。认识你很高兴。
小梅: 我也很高兴认识你。
Wáng míng: Nǐ hǎo, wǒ jiào wáng míng. Rènshì nǐ hěn gāoxìng.
Xiǎoméi:
Wǒ yě hěn gāoxìng rènshì nǐ.
王明: 你好,我叫王明。認識你很高興。
小梅: 我也很高興認識你。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments