Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] 10 cách nói về 10 tính cách khác nhau trong tiếng Trung – Anh – Việt

[Học tiếng Trung theo chủ đề] 10 cách nói về 10 kiểu người khác nhau trong tiếng Trung – Anh – Việt

1. 海量 (Hǎiliàng) have a hollow leg
Tửu lượng cao
你像灌醉他?他可是海量,从来没有醉过。(Nǐ xiǎng guàn zuì tā? Tā kěshì hǎiliàng, cónglái méiyǒu zuìguò.)
Want to drink him under the table? Well…you can never do. He got a hollow leg, you know.
Bạn muốn say giống anh ta hả? Anh ta là người có tửu lượng cao, xưa nay chưa hề say.

2. 略胜一筹 (Lüè shèng yīchóu) be a notch above
Nhỉnh hơn một chút; hơn chút đỉnh
论油画,张先生比刘先生画得好。但是,谈到水彩画,刘先生可就比张先生略胜一筹了。(Lùn yóuhuà, zhāng xiānshēng bǐ liú xiānshēng huà dé hǎo. Dànshì, tán dào shuǐcǎihuà, liú xiānshēng kě jiù bǐ zhāng xiānshēng lüè shèng yīchóule.)
In oil painting, Mr.Zhang paints better than Mr.Li.But when it comes to water colors,Mr.Liu appears to be a notch above Mr.Zhang.
Nếu nói về tranh sơn dầu, ông Trương vẽ đẹp hơn ông Lưu. Nhưng, về tranh màu nước thì ông Lưu nhỉn hơn ông Trương một chút.

 

3. 有头脑 (Yǒu tóunǎo) be a brain
Có suy nghĩ; có tư duy; có đầu óc
他可是个有头脑的人,决不会相信你的那一套。(Tā kěshì gè yǒu tóunǎo de rén, jué bù huì xiāngxìn nǐ dì nà yī tào.)
He’s a brain, who wouldn’t be fooled into believing your babbling.
Anh ấy là người có suy nghĩ, quyết không tin những luận điệu cũ rích đó của anh đâu.

4. 很能干 (Hěn nénggàn) to have a lot on the ball
Tài giỏi; giỏi giang
我知道李明很能干,但我怀疑他是否真的愿意到我们这儿来工作。(Wǒ zhīdào lǐ míng hěn nénggàn, dàn wǒ huáiyí tā shìfǒu zhēn de yuànyì dào wǒmen zhè’er lái gōngzuò.)
I know Li Ming has a lot on the ball. But I’m not sure if he likes to work here.
Tôi biết Lý Minh là người rất tài giỏi, nhưng tôi nghi ngờ liệu anh ấy có muốn đến chỗ chúng ta làm việc không.

 

5. 有名无实 (Yǒumíngwúshí) a poor apology
Hữu danh vô thực; có tiếng mà không có miếng
你刚才提到的那个作家不过是个有名无实的人。他的作品太没意思了。(Nǐ gāngcái tí dào dì nàgè zuòjiā bùguò shìgè yǒumíngwúshí de rén. Tā de zuòpǐn tài méiyìsile.)
The man you’ve just mentioned is but a poor apology for a writer. His writings are tedious.
Tôi vừa nhắc đến tác giả kia chỉ vì anh ta là người có tiếng mà không có miếng. Những tác phẩm của anh ta thật vô vị.

6. 绞尽脑汁 (Jiǎo jǐn nǎozhī) to rack one’s brain
Vắt óc suy nghĩ; suy nghĩ nát óc
他已经绞尽脑汁了,可是仍未找到问题的答案。(Tā yǐjīng jiǎo jǐn nǎozhīle, kěshì réng wèi zhǎodào wèntí de dá’àn.)
He had racked his brain, but hadn’t been able to work out the answer to the problem.
Anh ấy suy nghĩ nát óc nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án của vấn đề.

 

7. 没骨气 (Méi gǔqì) have no guts.
Không có khí phách; không có khí khái
真没想到小高那么没骨气,竟然嫁给了坑害过她父亲的人。(Zhēn méi xiǎngdào xiǎogāo nàme méi gǔqì, jìngrán jià gěile kēnghàiguò tā fùqīn de rén.)
I’m surprised to learn that XiaoGao had married the man who had once done her father in. She rally has no guts.
Tôi thật không ngờ tiểu Cao lại không có khí phách như vậy, cuối cùng lại lấy người hãm hại cha mình.

8. 真了不起 (Zhēn liǎobùqǐ) really something
Cừ; tài giỏi; tài ba
他真了不起,竟然一个人对付了那么多的对手。(Tā zhēn liǎobùqǐ, jìngrán yīgè rén duìfùle nàme duō de duìshǒu.)
He overwhelmed so many of his opponents alone. He’s really something.
Anh ấy thật cừ, chỉ có một mình mà đ̣ối phó với nhiều đối thủ như thế.

9. 昙花一现 (Tánhuāyīxiàn) a flash in the pan
Hiển hách nhất thời; oanh liệt một thời; phù dung sớm nở tối tàn
那个歌星也只是昙花一现,出了几张唱片就销声匿迹了。(Nàgè gēxīng yě zhǐshì tánhuāyīxiàn, chūle jǐ zhāng chàngpiàn jiù xiāoshēngnìjìle.)
That singer was only a flash in the pan. He disappeared into the air after having made one or two records.
Danh ca đó cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, ra được vài đĩa nhạc thì biến mất không dấu vết.

 

10. 寡不敌众 (Guǎbùdízhòng) be outnumbered
Nan địch quần hồ; yếu không địch lại mạnh
她很勇敢,但终因寡不敌众,被那帮人打晕过去 (Tā hěn yǒnggǎn, dàn zhōng yīn guǎbùdízhòng, bèi nà bāng rén dǎ yūn guòqù)
The girl was brave enough, but as being outnumbered, she was finally knocked into the middle of next week by the gang.
Cô ấy rất dũng cảm, nhưng vì yếu không địch lại mạnh nên đã bị đám người kia đánh bất tỉnh.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  44  =  47