Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề THUỐC ĐÔNG Y trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề THUỐC ĐÔNG Y trong tiếng Trung

STT

Tiếng Việt

Tiếng Trung

Phiên âm

1

An cung ngưu hoàng hoàn

安宫牛黄丸

Ān gōng niú huáng wán

2

An thần bổ não dịch

安神补脑液

Ān shén bǔ nǎo yè

3

Bách tử dưỡng tâm hoàn

柏子养心丸

Bǎi zi yǎng xīn wán

4

Bách tử dưỡng tâm hoàn

柏子养心丸

Bǎi zi yǎng xīn wán

5

Bản lam căn xung tễ

板蓝根冲剂

Bǎn lán gēn chōng jì

6

Bản lam căn xung tễ

板蓝根冲剂

Bǎn lán gēn chōng jì

7

Bảo hòa hoàn

保和丸

Bǎo hé wán

8

Bảo tễ hoàn

保济丸

Bǎo jì wán

9

Bát trân ích mẫu hoàn

八珍益母丸

Bā zhēn yì mǔ wán

10

Bát trân ích mẫu hoàn

八珍益母丸

Bā zhēn yì mǔ wán

11

Bồ địa lam tiêu viêm khẩu phục dịch

蒲地蓝消炎口服液

Pú dì lán xiāo yán kǒu fú yè

12

Bồ địa lam tiêu viêm khẩu phục dịch

蒲地蓝消炎口服液

Pú dì lán xiāo yán kǒu fú yè

13

Bổ tì ích tràng hoàn

补脾益肠丸

Bǔ pí yì cháng wán

14

Bổ trung ích khí hoàn

补中益气丸

Bǔ zhōng yì qì wán

15

Cam thảo phiến

甘草片

Gān cǎo piàn

16

Chính thiên hoàn

正天丸

Zhèng tiān wán

17

Chính thiên hoàn

正天丸

Zhèng tiān wán

18

Cố nguyên cao

固元膏

Gù yuán gāo

19

Đan chi tiêu dao hoàn

丹栀逍遥丸

Dān zhī xiāo yáo wán

20

Đan chi tiêu dao hoàn

丹栀逍遥丸

Dān zhī xiāo yáo wán

21

Đan chi tiêu dao tán

丹栀逍遥散

Dān zhī xiāo yáo sàn

22

Đan chi tiêu dao tán

丹栀逍遥散

Dān zhī xiāo yáo sàn

23

Đan sâm phiến

丹参片

Dān shēn piàn

24

Đan sâm phiến

丹参片

Dān shēn piàn

25

Định khôn đan

定坤丹

Dìng kūn dān

26

Định khôn đan

定坤丹

Dìng kūn dān

27

Dưỡng huyết sinh phát giao nang

养血生发胶囊

Yǎng xuè shēng fa jiāo náng

28

Hải cẩu hoàn

海狗丸

Hǎi gǒu wán

29

Hải cẩu hoàn

海狗丸

Hǎi gǒu wán

30

Hoa Đà tái tạo hoàn

华佗再造丸

Huà Tuó zài zào wán

31

Hoa Đà tái tạo hoàn

华佗再造丸

Huà Tuó zài zào wán

32

Hoắc hương chính khí giao nang

藿香正气胶囊

Huò xiāng zhèng qì jiāo náng

33

Hoắc hương chính khí giao nang

藿香正气胶囊

Huò xiāng zhèng qì jiāo náng

34

Hoắc hương chính khí thủy

藿香正气水

Huò xiāng zhèng qì shuǐ

35

Hoàng bì phu Trung Dược nhũ cao

黄皮肤中药乳膏

Huáng pí fū Zhōng Yào rǔ gāo

36

Hoàng bì phu Trung Dược nhũ cao

黄皮肤中药乳膏

Huáng pí fū Zhōng Yào rǔ gāo

37

Hoàng liên thượng thanh phiến

黄连上清片

Huáng lián shàng qīng piàn

38

Hoàng liên thượng thanh phiến

黄连上清片

Huáng lián shàng qīng piàn

39

Hương sa dưỡng vị hoàn

香砂养胃丸

Xiāng shā yǎng wèi wán

40

Hương sa lục quân hoàn

香砂六君丸

Xiāng shā liù jūn wán

41

Hương sa lục quân hoàn

香砂六君丸

Xiāng shā liù jūn wán

42

Ích mẫu thảo cao

益母草膏

Yì mǔ cǎo gāo

43

Ích mẫu thảo khỏa lạp

益母草颗粒

Yì mǔ cǎo kē lì

44

Khang phục tân dịch

康复新液

Kāng fù xīn yè

45

Khí huyết hòa giao nang

气血和胶囊

Qì xuè hé jiāo náng

46

Khí huyết hòa giao nang

气血和胶囊

Qì xuè hé jiāo náng

47

Khiết nhĩ âm

洁尔阴

Jié ěr yīn

48

Kim kê giao nang

金鸡胶囊

Jīn jī jiāo náng

49

Kim quỹ thận khí hoàn

金匮肾气丸

Jīn guì shèn qì wán

50

Kim thủy bảo giao nang

金水宝胶囊

Jīn shuǐ bǎo jiāo náng

51

Kinh đô niệm từ am mật luyện xuyên bối tì ba cao

京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏

Jīng dū niàn cí ān mì liàn chuān bèi pí pá gāo

52

Kinh đô niệm từ am mật luyện xuyên bối tì ba cao

京都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏

Jīng dū niàn cí ān mì liàn chuān bèi pí pá gāo

53

Kỷ cúc địa hoàng hoàn

杞菊地黄丸

Qǐ jú dì huáng wán

54

Liên hoa thanh ôn giao nang

连花清瘟胶囊

Lián huā qīng wēn jiāo náng

55

Liên hoa thanh ôn giao nang

连花清瘟胶囊

Lián huā qīng wēn jiāo náng

56

Long đởm tả can hoàn

龙胆泻肝丸

Lóng dǎn xiè gān wán

57

Lục vị địa hoàng hoàn

六味地黄丸

Liù wèi dì huáng wán

58

Mạch vị địa hoàng hoàn

麦味地黄丸

Mài wèi dì huáng wán

59

Mạch vị địa hoàng hoàn

麦味地黄丸

Mài wèi dì huáng wán

60

Mộc hương thuận khí hoàn

木香顺气丸

Mù xiāng shùn qì wán

61

Mộc hương thuận khí hoàn

木香顺气丸

Mù xiāng shùn qì wán

62

Ngải phụ noãn cung hoàn

艾附暖宫丸

Ài fù nuǎn gōng wán

63

Ngải phụ noãn cung hoàn

艾附暖宫丸

Ài fù nuǎn gōng wán

64

Ngân hạnh diệp phiến

银杏叶片

Yín xìng yè piàn

65

Ngân hạnh diệp phiến

银杏叶片

Yín xìng yè piàn

66

Ngân hoa tất viêm linh phiến

银花泌炎灵片

Yín huā bì yán líng piàn

67

Ngân hoa tất viêm linh phiến

银花泌炎灵片

Yín huā bì yán líng piàn

68

Ngũ tử diễn tông hoàn

五子衍宗丸

Wǔ zi yǎn zōng wán

69

Ngưu hoàng giải độc hoàn

牛黄解毒丸

Niú huáng jiě dú wán

70

Ngưu hoàng giải độc hoàn

牛黄解毒丸

Niú huáng jiě dú wán

71

Ngưu hoàng giải độc phiến

牛黄解毒片

Niú huáng jiě dú piàn

72

Ngưu hoàng thanh tâm hoàn

牛黄清心丸

Niú huáng qīng xīn wán

73

Ngưu hoàng thanh tâm hoàn

牛黄清心丸

Niú huáng qīng xīn wán

74

Nhân sâm kiện tì hoàn

人参健脾丸

Rén shēn jiàn pí wán

75

Nhân sâm quy tì hoàn

人参归脾丸

Rén shēn guī pí wán

76

Ô kê bạch phượng hoàn

乌鸡白凤丸

Wū jī bái fèng wán

77

Ô linh giao nang

乌灵胶囊

Wū líng jiāo náng

78

Ô linh giao nang

乌灵胶囊

Wū líng jiāo náng

79

Phong du tinh

风油精

Fēng yóu jīng

80

Phòng phong thông thánh hoàn

防风通圣丸

Fáng fēng tōng shèng wán

81

Phụ tử lý trung hoàn

附子理中丸

Fù zǐ lǐ zhōng wán

82

Phục phương cam thảo phiến

复方甘草片

Fù fāng gān cǎo piàn

83

Phục phương cam thảo phiến

复方甘草片

Fù fāng gān cǎo piàn

84

Phục phương đan sâm tích hoàn

复方丹参滴丸

Fù fāng dān shēn dī wán

85

Phục phương hoàng liên tố phiến

复方黄连素片

Fù fāng huáng lián sù piàn

86

Phục phương hoàng liên tố phiến

复方黄连素片

Fù fāng huáng lián sù piàn

87

Quế chi phục linh hoàn

桂枝茯苓丸

Guì zhī fú líng wán

88

Quế phụ địa hoàng hoàn

桂附地黄丸

Guì fù dì huáng wán

89

Quy tì hoàn

归脾丸

Guī pí wán

90

Tả quy hoàn

左归丸

Zuǒ guī wán

91

Tam kim phiến

三金片

Sān jīn piàn

92

Thanh khai linh

清开灵

Qīng kāi líng

93

Thanh khai linh

清开灵

Qīng kāi líng

94

Thanh khai linh khỏa lạp

清开灵颗粒

Qīng kāi líng kē lì

95

Thanh khai linh khỏa lạp

清开灵颗粒

Qīng kāi líng kē lì

96

Thập toàn đại bổ hoàn

十全大补丸

Shí quán dà bǔ wán

97

Thập trích thủy

十滴水

Shí dī shuǐ

98

Thập trích thủy

十滴水

Shí dī shuǐ

99

Thiên vương bổ tâm đan

天王补心丹

Tiān wáng bǔ xīn dān

100

Thiên vương bổ tâm đan

天王补心丹

Tiān wáng bǔ xīn dān

101

Thiên vương bổ tâm hoàn

天王补心丸

Tiān wáng bǔ xīn wán

102

Thiên vương bổ tâm hoàn

天王补心丸

Tiān wáng bǔ xīn wán

103

Tiền liệt thư lạc giao nang

前列舒乐胶囊

Qián liè shū lè jiāo náng

104

Tiền liệt thư lạc giao nang

前列舒乐胶囊

Qián liè shū lè jiāo náng

105

Tiêu dao hoàn

逍遥丸

Xiāo yáo wán

106

Tiêu mi xuyên

消糜栓

Xiāo mí shuān

107

Tiêu mi xuyên

消糜栓

Xiāo mí shuān

108

Tiêu viêm lợi đảm phiến

消炎利胆片

Xiāo yán lì dǎn piàn

109

Tiêu viêm lợi đảm phiến

消炎利胆片

Xiāo yán lì dǎn piàn

110

Tri bá địa hoàng hoàn

知柏地黄丸

Zhī bǎi dì huáng wán

111

Tứ thần hoàn

四神丸

Sì shén wán

112

Tứ thần hoàn

四神丸

Sì shén wán

113

Vân Nam bạch dược giao nang

云南白药胶囊

Yún Nán bái yào jiāo náng

114

Vân Nam bạch dược giao nang

云南白药胶囊

Yún Nán bái yào jiāo náng

115

Vương thị bảo xích hoàn

王氏保赤丸

Wáng shì bǎo chì wán

116

Xạ hương bảo tâm hoàn

麝香保心丸

Shè xiāng bǎo xīn wán

117

Xạ hương bảo tâm hoàn

麝香保心丸

Shè xiāng bǎo xīn wán

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  47  =  55