Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI CƠ BẢN trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TIẾNG TRUNG THƯƠNG MAI CƠ BẢN trong tiếng Trung

Are you Mr. Wang ?
Ngài có phải là ngài Vương không?
情景会话:怎么称呼对方
Xưng hô với người đối diện
A: Nín shì Wáng xiānsheng ma ?
您是王先生吗?
Are you Mr. Wang ?
Ngài có phải là ngài Vương không?
B: Wǒ shì Wáng Shāng. Qǐngwèn, nín shì shéi ?
我是王商。请问,你是谁?
I’m Wang Shang. May I ask who you are ?
Tôi là Vương Thương.Xin cho hỏi, cô là ai?
A: Wǒ xìng Lǐ, jiào Lǐ Jīng.
我姓李,叫李静。
My surname is Li, my name is Li Jing.
Tôi họ Lý, gọi là Lỹ Tịnh.
B: Nǐ hǎo, Lǐ Xiǎojie.
你好,李小姐。
How do you do, Miss. Li.
Xin chào cô Lý.
A: N ǐ hǎo, Wáng Xiānsheng. Huānyíng nǐ lái Zhōngguó.
你好,王先生。欢迎你来中国。
How do you do, Mr. Wang. Welcome to China.
Xin chào Vương tiên sinh.Chào mừng ngài đã đến Trung Quốc.
B: Xièxie. Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì wǒ tàitai.
谢谢。我来介绍一下儿,这是我太太
Thank you. Let me introduce to you, this is my wife.
Cám ơn.Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi.
A: Nǐ hǎo, Wáng tàitai.
你好,王太太。
How do you do, Mrs. Wang.
Xin chào bà Vương.
C: Nǐ hǎo, Lǐ nǚshì. Rènshi nǐ hěn gāoxìng.
你好,李女士。认识你很高兴。
How do you do, Miss. Li. I’m very glad to know you.
Xin chào cô Lý.Rất hân hạnh được biết cô.
A: Rènshí nǐ wǒ yě hěn gāoxìng.
认识你我也很高兴。
I’m very glad to know you, too.
Tôi cũng rất vui.
情景会话2:在商务社交会上
A: Wáng Xiānsheng, Wáng tàitai, nǐmen hǎo !
王先生,王太太,你们好!
Hello, Mr. And Mrs. Wang !
Xin chào Vương tiên sinh, bà Vương !
B、C: Lǐ Xiǎojie, nǐ hǎo ! Qǐngwèn, tā shì shéi ?
李小姐,你好!请问,他是谁?
Hello,Miss.Li. MayIask,whoishe?
Xin chào cô Lý.Cho hỏi anh ta là ai thế?
A: Tā shì wǒ de tóngshì, yě shì wǒ de hǎo péngyou, Zhāng Shìmào.
他是我的同事,也是我的好朋友,张 氏 贸。
He is my colleague and also my friend, Zhang Shimao.
Anh ta là đồng nghiệp cũng là bạn của tôi, Trương Thế Mậu.
B: Nín hǎo, Zhāng Xiānsheng, hěn róngxìng rènshi nín.
您好,张先生,很荣幸认识您。
How do you do, Mr. Zhang. It’s my honor to know you.
Xin chào Trương tiên sinh, rất vinh hạnh được quen với ngài.
D: Wáng Xiānsheng, Wáng fūren hǎo ! Wǒ yě hěn róngxìng rènshi nǐmen.
王先生,王夫人好!我也很荣幸认识 你 们。
How do you do, Mr. And Mrs. Wang. It’s also my honor to know you.
Vương tiên sinh, Vương phu nhân tôi cũng rất hân hạnh được làm quen.
A: Wáng Xiānsheng, nín hē kāfēi ma ?
王先生,您喝咖啡吗?
Mr. Wang, do you drink coffee ?
Vương tiên sinh, ngài uống cà phê chứ?
B: Duìbuqǐ, wǒ bù hē kāfēi.
对不起,我不喝咖啡。
Sorry, I don’t drink coffee.
Xin lỗi, tôi không uống cà phê.
A: Kěkǒukělè ne ?
可口可乐呢?
What about Coca Cola ?
Coca cola nhé?
B: Wǒ yě bù hē kěkǒukělè.
我也不喝可口可乐。
I don’t drink Coca Cola either.
Tôi cũng không uống Coca cola.
A: Qǐngwèn, nín yào hē shénme ?
请问,您要喝什么?
May I ask, what would you like to drink ?
Xin hỏi, ngài muốn uống gì?
B: Wǒ yào hē chá.
我要喝茶。
I’d like to drink tea.
Tôi muốn uống trà.
A: Shénme chá ? Hóngchá háishi lǜchá ?
什么茶?红茶还是绿茶?
What kind of tea would you like to drink ? Black tea or green tea ?
Loại nào?Trà đen hay trà xanh?
B: Qǐng gěi wǒ yì bēi lǜchá ba.
请给我一杯绿茶吧。
Please give me a cup of green tea.
Cho tôi 1 tách trà xanh đi.
A: Wáng tàitai, nín yě hē chá ma ?
王太太,您也喝茶吗?
Mrs. Wang, would you also like to drink tea ?
Bà Vương cũng uống trà chứ?
C: Bù, xièxie. Wǒ yào hē shuǐ.
不,谢谢。我要喝水。
No, thanks. I’d like to drink some water.
Không, cám ơn.Tôi muốn uống nước.
A: Bīng shuǐ háishì rè shuǐ ?
冰水还是热水?
Ice water or hot water ?
Nước lạnh hay nước nóng ạ?
C: Qǐng gěi wǒ yì bēi bīng shuǐ ba.
请给我一杯冰水吧。
Please give me a cup of ice water.
Cho tôi 1 ly nước lạnh đi.
A: Shìmào, nǐ yào hē shénme ?
世贸,你要喝什么?
Shimao, what would you like to drink ?
Thế Mậu, cậu muốn uống gì?
D: Yǒu Qīngdǎo Píjiǔ ma ?
有青岛啤酒吗?
Do you have Tsingtao (Qingdao) beer ?
Có bia Thanh Đảo không?
A: Yǒu.
有。
Yes, we do.
Có.
D: Qǐng gěi wǒ yì bēi Qīngdǎo Píjiǔ ba.
请给我一杯青岛啤酒吧。
Please give me a bottle of Tsingdao beer.
Cho tớ 1 cốc bia Thanh Đảo nhé.
生词和短语:
1. 先生 xiānshēng :Ngài, ông, tiên sinh
2. 谁 shéi / shuí: Ai, người nào
3. 小姐 xiǎojiě:Cô, phụ nữ trẻ
4. 欢迎 huānyíng: Hoan nghênh
5. 介绍 jièshào:Giới thiệu
6. 一下 yīxià:1 lát, 1 tí
7. 太太 tàitài:Chỉ 1 người phụ nữ đã lớn tuổi(Có chồng hoặc góa chồng)
8. 女士 nǚshì:Dùng cho chỉ phụ nữ( đa số trong các trường hợp nghiêm túc,chính thức)
9. 还是 háishi: Hay là
10. 认识 rènshi:Quen, quen biết
11. 同事 tóngshì:Đồng nghiệp
12. 朋友 péngyou:Bạn bè
13. 荣幸 róngxìng:Vinh hạnh
14. 喝 hē:Uống
15. 咖啡 kāfēi:Cà phê
16. 可口可乐kěkǒukělè
17. 要 yāo:Muốn
18. 茶 chá:Trà,chè
19. 红茶 hóngchá:Trà đen
20. 绿茶 lǜchá:Trà xanh
21. 杯 bēi:Cái ly, cái cốc
22. 水 shuǐ:Nước
23. 冰 水 bīng shuǐ:Nước lạnh
24. 热 水 rè shuǐ:Nước nóng
25. 给 gěi :Đưa, cho
26. 冰 咖啡 bīng kāfēi: cà phê đá
27. 热 咖啡 rè kāfēi:Cà phê nóng
28. 有 yǒu:Có
29. 吧 ba:Trợ từ ngữ khí
30. 啤酒 píjiǔ:Bia
专有名词
1. 张 世 贸 Zhāng shì mào Trương Thế Mậu
2. 青岛 啤酒 Qīngdǎo píjiǔ Bia Thanh Đảo
补充词语
1. 黑啤 hēi pí :Bia đen
2. 生啤 shēng pí:Bia hơi
3. 扎啤 zhā pí
4. 一听可乐 yī tīng kě lè : 1 lon coca cola
5. 一瓶啤酒 yī píng píjiǔ:1 chai bia
6. 一杯绿茶 yī bēi lǜchá:1 tách trà
7. 一碗豆浆 yī wǎn dòujiāng:1 bát đậu nành
8. 果汁 guǒzhī: nước quả ép
9. 桔子汁 jú zi zhī: nước cam
10. 苹果汁 píngguǒ zhī:nước táo
11. 梨汁 lí zhī:nước lê
12. 桃汁 táo zhī:nước đào
13. 草莓汁 cǎoméi zhī: nước dâu
14. 红果汁 hóng guǒzhī: nước quả sơn trà
15. 荔枝汁 lìzhī zhī: nước vải
16. 菠萝汁 bōluó zhī: nước dứa
17. 橙汁 chéngzhī: nước cam
18. 葡萄汁pútáo zhī: nước nho
补偿商务用语
1. 行政主管 xíngzhèng zhǔguǎn : quản lý hành chính
2. 部门主管 bùmén zhǔguǎn : quản lý cục, ban
3. 总裁 zǒng cái :chủ tịch
4. 副总裁 fù zǒng cái: phó chủ tịch
5. 总裁助理 zǒng cái zhùlǐ:Trợ lý chủ tịch
6. 总经理 zǒngjīnglǐ: giám đốc điều hành
7. 总经理 助理 zǒngjīnglǐ zhùlǐ:Trợ lý giám đốc điều hành
8. 经理 jīnglǐ:Quản lý, quản đốc, giám đốc
9. 副经理 fù jīnglǐ: phó giám đốc
10. 部门经理 bùmén jīnglǐ: Department Manager
11. 助理经理 zhùlǐ jīnglǐ: trợ lý giám đốc
12. 经理助理 jīnglǐ zhùlǐ :trợ lý giám đốc
13. 董事长 dǒngshì zhǎng: đổng sự trưởng,trưởng ban quản đốc
14. 董事 dǒngshì:ủy viên ban quản đốc, ủy viên ban giám đốc
15. 业务代表 yèwù dàibiǎo:đại diện bán hàng, người chào hàng
16. 贸易代表 màoyì dàibiǎo: người đại diện thương mại
17. 谈判代表 tán pān dàibiǎo: người giao dịch, đàm phán
18. 营销代表 yíng xiāo dàibiǎo: người tiếp thị
练习:
A.
例子:
我要喝水,我不要喝啤酒。你呢?
wǒ yāo hē shuǐ , wǒ búyào hē píjiǔ . nǐ ne ?
Tôi muốn uống nước, tôi không muốn uống bia.Còn bạn?
例子:
wǒ búyào hē shuǐ, wǒ yào hē píjiǔ . nǐ ne?
我 不要 喝 水 , 我 要 喝 啤酒 。 你 呢 ?
Tôi không muốn uống nước, tôi muốn uống bia.Còn bạn?
lǐ jìng yào hē qīng shuǐ, wáng shāng búyào hē qīng shuǐ . nǐ ne ?
李 静 要 喝 清 水 , 王 商 不要 喝 清 水 。 你 呢 ?
Lý Tĩnh muốn uống nước lọc, Vương Thương thì không muốn uống nước lọc.Còn bạn?
lǐ xiǎojiě yào hē Qīngdǎo píjiǔ , wǒ búyào hē guǒzhī . nǐ ne?
李 小姐 要 喝 青岛 啤酒 , 我 不要 喝 果汁 。 你 呢 ?
Cô Lý muốn uống bia Thanh Đảo, tôi không muốn uống nước quả.Còn bạn?
tāmen yào hē lǜchá, wǒ búyào hē chá ,wǒ búyào hē rè chá .nǐ ne?
他们 要 喝 绿茶 , 我 不要 喝 茶 , 我 不要 喝 热 茶 。 你 呢 ?
Bọn họ muốn uống trà xanh, tôi không muốn uống trà, tôi không muốn uống trà nóng.Còn bạn?
qǐngwèn nǐ yào hē shénme?
请问 你 要 喝 什么 ?
Xin hỏi bạn muốn uống gì?
B.
例子:
wǒ lái jièshào yīxià , zhè shì wǒde hǎo péngyou Zhāng shì mào . qǐngwèn tā shì shéi?
我 来 介绍 一下 , 这 是 我的 好 朋友 张 世 贸 。 请问 他 是 谁 ?
Tôi xin giới thiệu đây là bạn thân nhất của tôi Trương Thế Mậu.Xin hỏi ông ấy là ai?
tā shì wǒmende gōngsī màoyì dàibiǎo . rènshi nǐ wǒ hěn gāoxìng.
他 是 我们的 公司 贸易 代表 。 认识 你 我 很 高兴 。
Ông ấy là người đại diện thương mại của công ty chúng ta.Rất vui được biết anh.
wǒ lái jièshào yīxià , zhè shì wǒde tóngxué. qǐngwèn tā shì shéi ?
我 来 介绍 一下 , 这 是 我的 同学 。 请问 他 是 谁 ?
Tôi xin được giới thiệu đây là bạn học với tôi.Xin cho hỏi ông ấy là ai?
tā shì nài kè gōngsī de xíngzhèng zhǔguǎn . nǐhǎo Zhāng zǒng, rènshi nín wǒ hěn gāoxìng.
他 是 耐 克 公司 的 行政 主管 。 你好 , 张 总 。 认识 您 我 很 高兴 。
Ông ấy là người quản lý hành chính của công ty Nike.Xin chào Trương tổng, rất vui được biết anh.
wǒ lái jièshào yīxià , zhè shì wǒmende Zhōngguó péngyou .qǐngwèn tā shì shéi?
我 来 介绍 一下 , 这 是 我们的 中国 朋友 。 请问 他 是 谁 ?
Tôi xin được giới thiệu đây là bạn trung quốc của chúng tôi.Xin được hỏi ông ấy là ai?
tā shì nài kè gōngsī de zǒng cái , tā shì nài kè gōngsī de shìchǎng yíng xiāo dàibiǎo.
他 是 耐 克 公司 的 总裁 。 他 是 耐 克 公司 的 市场 营销 代表
Ông ta là chủ tịch của công ty Nike.Ông ấy là người đại diện marketing thị trường của công ty Nike.
tap-hoa-ben-duong

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  6  =  14