Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: BIỂN THƯỚC TRỊ BỆNH trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề Học tiếng trung qua truyện: BIỂN THƯỚC TRỊ BỆNH trong tiếng Trung

扁鹊治病 (Biển Thước trị bệnh)
又过了十天,扁鹊第三次见到桓公,说:“您的病已深入肠胃,再不治就要恶化了。”桓公仍然不理他。扁鹊走后,桓公更不高兴。
Lại qua mười ngày, Biển Thước lần thứ ba gắp vua Hoàn Công, nói: “Bệnh của nhà vua đã vào sâu đến ruột và dạ dày rồi, nếu không trị sẽ chuyển biến xấu.” Vua Hoàn Công vẫn không đếm xỉa đến ông ấy. Sau khi Biển Thước đi về, Hoàn Công càng không vui.

再过了十天,扁鹊一见桓公,扭头就跑。桓公感到奇怪,特地派人去问他。
Lại qua mười ngày nữa, Biển Thước vừa thấy vua Hoàn Công liền ngoảnh đầu bỏ đi. Vua Hoàn Công cảm thấy kỳ lạ, cho người đi hỏi ông ấy.

扁鹊说:“病在皮肤时,用汤药洗或热敷,药力是可以达到的;病在肌肉里,扎针的效力是可以达到的;病在肠胃里,火煎汤药的力量是可以达到的;病在骨髓里,性命已被死神掌握,医生就毫无办法了。现在桓公的病已经侵入骨髓,我不再请求给他治病了。”
Biển Thước nói: “Lúc bệnh còn ở ngoài da, dùng thuốc thang rửa hoặc chườm nóng thì thuốc có tác dụng. Bệnh ở bắp thịt dùng châm cứu có hiệu quả. Bệnh ở ruột bao tử dùng thuốc thang sắc uống mới công hiệu. Bệnh ở tủy xương thì mạng sống bị thần chết nắm rồi, thầy thuốc đành bó tay. Bây giờ bệnh đã vào trong xương tủy, tôi không muốn thỉnh cầu nhà vua trị bệnh nữa”.

隔了五天,桓公觉得全身疼痛,急忙派人去找扁鹊,扁鹊已逃到秦国。桓公就这样病死了。
Năm ngày sau, vua Hoàn Công thấy đau khắp người, vội vàng phái người đi tìm Biển Thước, Biển Thước đã đến nước Tần lẩn tránh. Vua Hoàn Công bị bệnh như thế mà chết.

蔡桓公要是能听扁鹊的话,早给他治疗,哪里会这样呢?
Vua Hoàn Công nếu như nghe lời Biển Thước điều trị sớm thì đâu có kết cục như thế?

Nội Dung Câu Truyện :

Chuyện này nói với mọi người, sai lầm và khuyết điểm của một người phải được kịp thời sửa lại, nếu để mặc nó phát triển, từ nhỏ thành lớn, từ nhẹ thành nặng, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Phần Pinyin:

biǎn què zhì bìng

biǎn què ,shì zhàn guó shí de míng yī .
yī cì ,biǎn què huì jiàn cài huán gōng .zhàn le yī huì ,biǎn què shuō :“nín yǒu bìng ,mù qián zhǐ zài pí fū biǎo céng ,rú bú jí shí zhì liáo ,kǒng pà yào jiā shēn 。”huán gōng shuō :“wǒ méi yǒu bìng 。”biǎn què zhǐ hǎo gào tuì zǒu le 。huán gōng bú mǎn de shuō :“zhè xiē dāng yī shēng de ,jiù xǐ huān gěi méi bìng de rén zhì bìng 。xiǎn xiǎn zì jǐ de gōng láo 。”

guò le shí tiān ,biǎn què yòu jiàn dào huán gōng ,shuō :“nín de bìng yǐ jīng fā zhǎn dào pí fū hé jī ròu zhī jiān le ,bú zhì liáo hái yào jiā shēn 。”huán gōng tīng le ,lián huà dōu bú dá 。biǎn què zǒu hòu ,huán gōng hěn bú gāo xìng 。

yòu guò le shí tiān ,biǎn què dì sān cì jiàn dào huán gōng ,shuō :“nín de bìng yǐ shēn rù cháng wèi ,zài bú zhì jiù yào è huà le 。”huán gōng réng rán bú lǐ tā 。biǎn què zǒu hòu ,huán gōng gèng bú gāo xìng 。

zài guò le shí tiān ,biǎn què yī jiàn huán gōng ,niǔ tóu jiù pǎo 。huán gōng gǎn dào qí guài ,tè dì pài rén qù wèn tā 。biǎn què shuō :“bìng zài pí fū shí ,yòng tāng yào xǐ huò rè fū ,yào lì shì kě yǐ dá dào de ;bìng zài jī ròu lǐ ,zhā zhēn de xiào lì shì kě yǐ dá dào de ;bìng zài cháng wèi lǐ ,huǒ jiān tāng yào de lì liàng shì kě yǐ dá dào de ;bìng zài gǔ suǐ lǐ ,xìng mìng yǐ bèi sǐ shén zhǎng wò ,yī shēng jiù háo wú bàn fǎ le 。xiàn zài huán gōng de bìng yǐ jīng qīn rù gǔ suǐ ,wǒ bú zài qǐng qiú gěi tā zhì bìng le 。”

gé le wǔ tiān ,huán gōng jiào dé quán shēn téng tòng ,jí máng pài rén qù zhǎo biǎn què ,biǎn què yǐ táo dào qín guó 。huán gōng jiù zhè yàng bìng sǐ le 。

cài huán gōng yào shì néng tīng biǎn què de huà ,zǎo gěi tā zhì liáo ,nǎ lǐ huì zhè yàng ne ?

Danh mục các phần mềm học tiếng trung quốc

Phần từ mới :

扁鹊 [biǎnquè] Biển Thước (họ Tần, tên Việt Nhân, danh y thời Chiến quốc)。
蔡 [cài] họ Thái。
桓 [huán] họ Hoàn。
会见 [huìjiàn] gặp mặt; hội kiến; gặp gỡ; tiếp kiến。跟别人相见。
加深 [jiāshēn] làm sâu sắc; sâu thêm; làm sâu thêm。
加深了解。 hiểu sâu thêm.
矛盾加深。 mâu thuẫn thêm sâu sắc.
告退 [gàotuì] xin cáo lui; xin rút lui;
我有点事,先告退了。 tôi có chút việc, xin rút lui sớm.
皮肤 [pífū] da; da dẻ。
肌肉 [jīròu] bắp thịt;
表层 [biǎocéng] tầng ngoài; lớp ngoài
不满 [bùmǎn] bất mãn; không vừa lòng。不满意。
恶化 [èhuà] chuyển biến xấu; thay đổi xấu, trầm trọng。
防止病情恶化。 ngăn ngừa bệnh tình chuyển biến xấu đi.
仍然 [réngrán] vẫn cứ; tiếp tục; lại。
特地 [tèdì] riêng; chuyên; đặc biệt; chỉ。
他昨天特地来看你,你没在。
hôm qua, anh ấy có lòng đến thăm anh, nhưng anh không có nhà.

达到 [dádào] đạt được; đạt đến
汤药 [tāngyào] thuốc thang
敷 [fū] đắp; xoa; trét; thoa。搽上;涂上。
敷粉 thoa phấn
敷药 xoa thuốc; bôi thuốc
扎针 [zhāzhēn] châm kim; châm cứu。

效力 [xiàolì] hiệu lực; tác dụng tốt。
药的效力很大。
tác dụng của thuốc rất lớn.
你的话对他没有发生效力。
lời nói của bạn không có hiệu lực gì với anh ấy.

煎 [jiān] rán; chiên。
煎鱼。chiên cá.
煎豆腐。chiên đậu hủ.
2. sắc; sao; pha。
煎茶。pha trà.
煎药。sắc thuốc.
3. nước; lần (lượng từ, chỉ số lần sắc thuốc)。量词,中药煎汁的次数。
头煎。nước đầu.
二煎。nước thuốc thứ hai.
这病吃一煎药就好。bệnh này uống một nước thuốc sắc thì sẽ khoẻ ngay.

力量 [lì·liang] tác dụng; hiệu lực。作用;效力。
这种农药的力量大。
tác dụng của loại thuốc nông dược này rất mạnh.

侵入 [qīnrù] xâm nhập;
骨髓 [gǔsuǐ] tuỷ; tuỷ xương。
请求 [qǐngqiú] thỉnh cầu; đề nghị。
领导上接受了他的请求。
lãnh đạo đã chấp nhận đề nghị của anh ta.

掌握 [zhǎngwò] nắm chắc; nắm vững; hiểu rõ
急忙 [jímáng] vội vàng; vội vã。

thu-tuc-du-lich

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

82  +    =  89