Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề NGÀY THÁNG NĂM

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề NGÀY THÁNG NĂM

1. Tại khách sạn
Lily:现在是几月?(Xiànzài shì jǐ yuè?)
Lily:bây giờ là tháng mấy?
Tina:5月。(5 Yuè).
Tina:tháng 5.
Lily:今天几号?(Jīntiān jǐ hào?)
Lily:hôm nay là ngày mấy?
Tina:8号。(8 Hào).
Tina:ngày mùng 8.
Lily:星期几?(Xīngqí jǐ?)
Lily:thứ mấy?
Tina:星期三。 (Xīngqísān).
Tina:thứ 4.
2. Ở bên bờ biển
Tina:你一个星期上几天课?(Nǐ yīgè xīngqí shàng jǐ tiān kè?)
Tina:một tuần bạn lên lớp mấy ngày?
Lily:五天。星期一到星期五。 (Wǔ tiān. Xīngqí yī dào xīngqíwǔ).
Lily:5 ngày. Từ thứ hai đến thứ 6.
Tina:你周末经常做什么? (Nǐ zhōumò jīngcháng zuò shénme?)
Tina:cuối tuần bạn thường làm gì?
Lily:我经常会和朋友去游泳。(Wǒ jīngcháng huì hé péngyǒu qù yóu yǒng).
Lily: mình thường đi bơi cùng với các bạn
 dong-y
生词Từ vựng
日期 (Rìqí): ngày
月份 (yuèfèn): tháng
一月 (yī yuè): tháng 1
二月 (èr yuè): tháng 2
三月 (sān yuè): tháng 3
四月 (sì yuè): tháng 4
五月 (wǔ yuè): tháng 5
六月 (liù yuè): tháng 6
七月 (qī yuè): tháng 7
八月 (bā yuè): tháng 8
九月 (jiǔ yuè): tháng 9
十月 (shí yuè): tháng 10
十一月 (shíyī yuè): tháng 11
十二月 (shí’èr yuè): tháng 12
星期 (xīngqí): tuần
星期一 (xīngqí yī): thứ 2
星期二 (xīngqí’èr): thứ 3
星期三 (xīngqísān): thứ 4
星期四 (xīngqísì): thứ 5
星期五 (xīngqíwǔ): thứ 6
星期六 (xīngqíliù): thứ 7
星期日 (xīngqírì): chủ nhật
周末 (zhōumò): cuối tuần
工作日 (gōngzuò rì): ngày thường
秒 (miǎo): giây
小时 (xiǎoshí): giờ
世纪 (shìjì): thế kỉ
小提示Chú ý
前天 (qiántiān): hôm kia
昨天 (zuótiān): hôm qua
今天 (jīntiān): hôm nay
明天 (míngtiān): ngày mai
后天 (hòutiān): ngày kia
一年有365/366天。(yī nián yǒu 365/366 tiān).
Một năm có 365/366 ngày.
一年有12个月份。(Yī nián yǒu 12 gè yuèfèn).
Một năm có 12 tháng.
一年有52星期。(Yī nián yǒu 52 xīngqí).
1 năm có 52 tuần.
一个星期有7天。(Yīgè xīngqí yǒu 7 tiān).
1 tuần có 7 ngày.
一年有4个季节。(Yī nián yǒu 4 gè jìjié).
1 năm có 4 mùa.
一个月有30或31天。(Yīgè yuè yǒu 30 huò 31 tiān).
1 tháng có 30 hoặc 31 ngày.
一天有24个小时。(Yītiān yǒu 24 gè xiǎoshí).
Một ngày có 24 tiếng.
一分钟有60秒。(Yī fēnzhōng yǒu 60 miǎo).
1 phút có 60 giây.
一个小时有60分钟。(Yīgè xiǎoshí yǒu 60 fēnzhōng).
1 tiếng có 60 phút.
100年是一个世纪。(100 Nián shì yīgè shìjì).
100 năm là 1 thế kỉ.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

36  +    =  44