Menu

0074 – 年 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0074 – 年 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《年》的笔顺动画写字动画演示

《年》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 贷款偿还年限
 • 貸款償還年限
 • àikuǎn chánghuán niánxiàn
 • ai khoản cháng hoán nén xen
 • thời gian trả nợ thế chấp
 • mortgage repayment period

Ví dụ 2:

 • 那时我一定非常年幼
 • 那時我一定非常年幼
 • Nà shí wǒ yīdìng fēicháng nián yòu
 • ná sứ ủa í tinh phây cháng nén dâu
 • Tôi có lẽ còn rất trẻ vào thời điểm đó.
 • I must have been very young at the time.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments