Tác giả: Thảo Thu

Tiếng Trung về chủ đề xây dựng và công trình
Hiểu thêm về từ vựng tiếng Trung qua chủ đề xây dựng