Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 003 – 名字 – Danh tự (tên)

5/5 - (3 bình chọn)

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/growingwithchinese/

Nguồn


成长汉语 – Bài 003

老师:小明,你好。(Lǎoshī: Xiǎomíng, nǐ hǎo.)
Giáo viên: Tiểu Minh, chào em.
小明:老师好!(Xiǎomíng: Lǎoshī hǎo!)
Tiểu Minh: Chào cô.
小明父母:您好。(Xiǎomíng fùmǔ: Nín hǎo.)
Cha mẹ của Tiểu Minh: Chào cô.
小明:你好,我叫小明。你叫什么名字?(Xiǎomíng: Nǐ hǎo, wǒ jiào xiǎomíng. Nǐ jiào shénme míngzì?)
Tiểu Minh: Xin chào, mình tên là Tiểu Minh. Bạn tên gì?
MIKE:我叫Mike。小明,你姓什么?(MIKE: Wǒ jiào Mike. Xiǎomíng, nǐ xìng shénme?)
Mike: Mình tên là Mike. Tiểu Minh, bạn họ gì?
小明:我姓王。(Xiǎomíng: Wǒ xìng wáng.)
Tiểu Minh: Mình họ Vương.
MIKE:噢,王小明。(MIKE: Ō, wángxiǎomíng.)
Mike: À, Vương Tiểu Minh.
MIKE:叔叔、阿姨,你们好。(MIKE: Shūshu, āyí, nǐmen hǎo.)
Mike: Chào cô, chào chú.
小明妈妈:Mike,你多大了?(Xiǎomíng māmā:Mike, nǐ duōdàle?)
Mẹ của Tiểu Minh: Mike, con bao nhiêu tuổi rồi?
MIKE:阿姨,我16岁。小明,你呢?(MIKE: Āyí, wǒ 16 suì. Xiǎomíng, nǐ ne?)
Mike: Thưa cô, cháu 16 tuổi. Tiểu Minh, còn bạn?
小明:我也16岁。(Xiǎomíng: Wǒ yě 16 suì.)
Tiểu Minh: Mình cũng 16 tuổi.

Teacher:Hello. Hello, Xiao Ming.

Xiao Ming:Hello teacher!

Xiao Ming’s parents:Hello.

Xiao Ming:Hi,my name is Xiao Ming. What’s your name?

MIKE:I’m MIKE. What’s your surname, Xiao Ming?

Xiao Ming:My surname is Wang.

MIKE:Oh,Wang Xiao Ming.

MIKE:Hello uncle and auntie.

Xiao Ming’s mother:MIKE,how old are you?

MIKE:Auntie,I’m 16 year old. How about you, Xiao Ming?

Xiao Ming:I’m also 16 year old.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments