Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 002 – 致谢 – Cám ơn

Đánh giá bài viết

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/growingwithchinese/

Nguồn


成长汉语 – Bài 002

老师:谢谢。(Lǎoshī: Xièxiè.)
Giáo viên: Cám ơn.
司机:没事,不用谢。(Sījī: Méishì, bùyòng xiè.)
Tài xế: Không có gì, không cần cám ơn.

老师、MIKE:谢谢。(Lǎoshī,MIKE: Xièxiè.)
Giáo viên, Mike: Cám ơn.
司机:不客气。(Sījī: Bù kèqì.)
Tái xế: Đừng khách sáo.

邻居:你们好。(Línjū: Nǐmen hǎo.)
Hàng xóm: Xin chào.
MIKE /老师;您好。(MIKE/lǎoshī; nín hǎo.)
Mike, giáo viên: Xin chào.

MIKE: 谢谢您。(MIKE: Xièxiè nín.)
Mike: Cám ơn anh.
邻居:嗨,没事儿,不客气。(Línjū: Hāi, méishì er, bù kèqì.)
Hàng xóm: À, không có gì, đừng khách sáo.

Tiếng Anh

Translation

Teacher:Thanks.

Driver:It’s alright. Don’t mention it.

Teacher, Mike:Thanks.

driver:You’re welcome.

Neighbour:Hello.

MIKE/Teacher: Hello.

MIKE: Thank you.

Neighbour:Hey,no problem. Don’t mention it.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments