Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 005 – 简单询问 – Hỏi thăm đơn giản

Đánh giá bài viết

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/growingwithchinese/

Nguồn


成长汉语 – Bài 005

小明:Mike,你看,这是我的好朋友。(Xiǎomíng:Mike, nǐ kàn, zhè shì wǒ de hǎo péngyǒu)
Tiểu Minh: Mike, bạn xem, đây là bạn thân của mình.
MIKE:她是你的同学吗?(MIKE: Tā shì nǐ de tóngxué ma?)
Mike: Bạn ấy là bạn học của bạn à?
小明:是啊。(Xiǎomíng: Shì a.)
Tiểu Minh: Đúng đó.
MIKE:她叫什么名字?(MIKE: Tā jiào shénme míngzì?)
Mike: Bạn ấy tên là gì?
小明:她叫兰兰。(Xiǎomíng: Tā jiào lán lán.)
Tiểu Minh: Bạn ấy tên là Lan Lan.
MIKE:兰兰……她多大了?也是16岁吗?(MIKE: Lán lán……tā duōdàle? Yěshì 16 suì ma?)
Mike: Lan Lan . . ., bạn ấy mấy tuổi vậy? Cũng 16 tuổi luôn hả?
小明:不,她15岁。(Xiǎomíng: Bù, tā 15 suì.)
Tiểu Minh: Không, bạn ấy 15 tuổi.
MIKE:这是什么?(MIKE: Zhè shì shénme?)
Mike: Đây là gì vậy?
小明:这是她的狗。(Xiǎomíng: Zhè shì tā de gǒu.)
Tiểu Minh: Đây là con chó của bạn ấy
MIKE:小明,这是你爸爸吗?(MIKE: Xiǎomíng, zhè shì nǐ bàba ma?)
Mike: Tiểu Minh, đây là ba của bạn phải không?
小明:不是。那是我叔叔,是我爸爸的弟弟。(Xiǎomíng: Bùshì. Nà shì wǒ shūshu, shì wǒ bàba de dìdì.)
Tiểu Minh: Không hải, Đó là chú của mình, là em của ba mình.
MIKE:噢……(MIKE: Ō……)
Mike: À . . .
小明:唉,MIKE, 你知道这是哪儿吗?(Xiǎomíng: Āi,MIKE, nǐ zhīdào zhè shì nǎ’er ma?)
Tiểu Minh: À, Mike, bạn biết đây là đâu không?
MIKE:这个……我知道!这是水立方。(MIKE: Zhège……wǒ zhīdào! Zhè shì shuǐ lìfāng.)
Mike: Cái này . . . Mình biết. Đó là Trung tâm bơi lội quốc gia.

Xiao Ming:Look, MIKE,this is my good friend.

MIKE:Is she your classmate?

Xiao Ming:Yes.

MIKE:What’s her name?

Xiao Ming:Her name is Lan Lan.

MIKE:Lan Lan……How old is she?Also 16?

Xiao Ming:No,she’s 15.

MIKE:What’s this?

Xiao Ming:This is her dog.

MIKE:Xiao Ming,is this your dad?

Xiao Ming:No. That’s my uncle, my dad’s brother.

MIKE:Oh……

Xiao Ming:Hey,MIKE, do you know where this is?

MIKE:This……I know!It’s the Water Cube.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments