Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 006 – 国籍 – Quốc tịch

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 006

小明:兰兰!(Xiǎomíng: Lán lán!)
Tiểu Minh: Lan Lan!
兰兰:小明?!这是…… (Lán lán: Xiǎomíng? ! Zhè shì……)
Lan Lan: Tiểu Minh? Đây là . . .
小明:噢,这是MIKE…… (Xiǎomíng: Ō, zhè shì MIKE……)
Tiểu Minh: À, đây là Mike. . .
MIKE:你好,你好。我叫Mike,我是小明的新朋友。(MIKE: Nǐ hǎo, nǐ hǎo. Wǒ jiào Mike, wǒ shì xiǎomíng de xīn péngyǒu.)
Mike: Xin chào, xin chào. Mình tên là Mike, mình là bạn mới của Tiểu Minh.
兰兰:Mike,你好。我叫兰兰,我是小明的同学。(Lán lán:Mike, nǐ hǎo. Wǒ jiào lán lán, wǒ shì xiǎomíng de tóngxué.)
Lan Lan: Mike, xin chào. Mình là Lan Lan, mình là bạn học của Tiểu Minh.
MIKE:兰兰?噢,你是……. (MIKE: Lán lán? Ō, nǐ shì…….)
Mike: Lan Lan? À, bạn là . . .
兰兰:我是?(Lán lán: Wǒ shì?)
Lan Lan: Mình là?
MIKE:没事,没事。(MIKE: Méishì, méishì.)
Mike: Không có gì, không có gì.
兰兰:哎,Mike,你是哪国人?是英国人吗?(Lán lán: Āi,Mike, nǐ shì nǎ guórén? Shì yīngguó rén ma?)
Lan Lan: Ấy, Mike, bạn là người nước nào vậy? Là người Anh phải không?
MIKE:噢,我不是英国人,我是美国人。(MIKE: Ō, wǒ bùshì yīngguó rén, wǒ shì měiguó rén.)
Mike: À, mình không phải là người Anh, mình là người Mỹ.
兰兰:点点头。(Lán lán: Diǎndiǎn tóu.)
Lan Lan: (gật gật đầu)
小明:兰兰,这是什么书啊?(Xiǎomíng: Lán lán, zhè shì shénme shū a?)
Tiểu Minh: Lan Lan, đây là sách gì vậy?
兰兰:这是…秘密!(Lán lán: Zhè shì…mìmì!)
Lan Lan: Đây là. . . bí mật!

Xiao Ming:Lan Lan!

Lan Lan:Xiao Ming! This is……

Xiao Ming:Oh,this is MI……

MIKE:Hi,how do you do. My name is MIKE,I’m Xiao Ming’s new friend.

Lan Lan:Hi MIKE. I’m Lan Lan,I’m Xiao Ming’s classmate.

MIKE:Lan Lan?Oh,you’re…….

Lan Lan:I am…?

MIKE:No, it’s nothing.

Lan Lan:Hey,MIKE,what nationality are you?Are you English?

MIKE:Oh,I’m not English, I’m American.

Xiao Ming:Lan Lan,what’s this book?

Lan Lan:It’s …a secret!

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments