Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 009 – 家庭 – Gia đình

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 009

小明妈: 小明、麦克吃饭 (Xiǎomíng mā: Xiǎomíng, màikè chīfàn)
Mẹ của Tiểu Minh: Tiểu Minh, Mike ăn cơm.
小明爸:麦克,你会用筷子吗?(Xiǎomíng bà: Màikè, nǐ huì yòng kuàizi ma?)
Ba của Tiểu Minh: Mike, con biết dùng đũa không?
麦克:我不太会用。(Màikè: Wǒ bù tài huì yòng)
Mike: Con không rành lắm.
小明妈: 没关系,麦克,这是刀叉。(Xiǎomíng mā: Méiguānxì, màikè, zhè shì dāo chā)
Mẹ của Tiểu Minh: Không sao, Mike, đây là dao và nĩa.
小明爸:哎,麦克,你们家有几口人?(Xiǎomíng bà: Āi, màikè, nǐmen jiā yǒu jǐ kǒu rén?)
Ba của Tiểu Minh: À, Mike, nhà con có bao nhiêu người?
麦克:我们家有五口人,奶奶、爸爸、妈妈、姐姐和我。(Màikè: Wǒmen jiā yǒu wǔ kǒu rén, nǎinai, bàba, māmā, jiějiě hé wǒ)
Mike: Nhà con có 5 người, bà nội, ba, mẹ, chị gái và con.
小明爸:噢。(Xiǎomíng bà: Ō)
Ba của Tiểu Minh: À.
麦克:小明,你有姐姐吗?(Màikè: Xiǎomíng, nǐ yǒu jiějiě ma)
Mike: Tiểu Minh, bạn có chị gái không?
小明:我没有姐姐。(Xiǎomíng: Wǒ méiyǒu jiějiě)
Tiểu Minh: Mình không có chị
麦克:那你有妹妹吗?(Màikè: Nà nǐ yǒu mèimei ma)
Mike: Thế có em gái không?
小明:也没有,我家只有一个孩子。(Xiǎomíng: Yě méiyǒu, wǒjiā zhǐyǒu yīgè háizi)
Tiểu Minh: Cũng không có, nhà mình chỉ có 1 đứa con thôi.
小明、麦克:妈妈,阿姨,我们洗碗吧。(Xiǎomíng, màikè: Māmā, āyí, wǒmen xǐ wǎn ba)
Tiểu Minh, Mike: Mẹ ơi, dì ơi, tụi con rửa chén cho.
小明父母:好啊。(Xiǎomíng fùmǔ: Hǎo a)
Ba mẹ của Tiểu Minh: Được chứ.

Xiao Ming’s mother:Xiao Ming, MIKE, dinner’s ready!

Xiao Ming’s father:MIKE,can you use chopsticks?

MIKE: I’m not too good at it.

Xiao Ming’s mother:That’s alright,MIKE,here are fork and knife.

Xiao Ming’s father:Hey,MIKE,how many people are there in your family?

MIKE:There are five people in my family,my grandma, dad, mom, older sister and myself.

Xiao Ming’s father:Oh.

MIKE:Xiao Ming,do you have an older sister?

Xiao Ming:I don’t have an older sister.

MIKE:Do you have a younger sister?

Xiao Ming:No younger sister either,I’m the only child.

Xiao Ming, MIKE:Mom, auntie,let us do the dishes.

Xiao Ming’s parents:Sure.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments