Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 011 – 起床 – Thức dậy

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 011

妈妈:小明,起床啦?(Māmā: Xiǎomíng, qǐchuáng la)
Mẹ: Tiểu Minh, thức dậy rồi à?
小明:妈,麦克怎么还睡呢!该起床了吧?(Xiǎomíng: Mā, màikè zěnme hái shuì ne! Gāi qǐchuángle ba)
Tiểu Minh: Mẹ, Mike sao vẫn còn ngủ thế! Cũng phải dậy rồi chứ?
妈妈:嘘,你别吵,今天是周末,让他多睡一会儿吧。(Māmā: Xū, nǐ bié chǎo, jīntiān shì zhōumò, ràng tā duō shuì yīhuǐ’er ba)
Mẹ: Xuỵt, con đừng có ồn ào, hôm nay cuối tuần, cho nó ngủ thêm chút nữa đi.
小明:啊?!还睡!您看,都快十点了。(Xiǎomíng: A?! Hái shuì! Nín kàn, dōu kuài shí diǎnle)
Tiểu Minh: A? Còn ngủ! Mẹ xem, đã gần 10 giờ rồi.
妈妈:他还有时差呢,你先吃早饭吧。(Māmā: Tā hái yǒu shíchā ne, nǐ xiān chī zǎofàn ba)
Mẹ: Nó vẫn còn bị lệch múi giờ mà, con ăn sáng trước đi.
小明:好吧。(Xiǎomíng: Hǎo ba)
Tiểu Minh: Dạ.
小明:妈,我下楼打会儿球。(Xiǎomíng: Mā, wǒ xià lóu dǎ huì er qiú)
Tiểu Minh: Mẹ, con xuống dưới chơi bóng chút nha.
妈妈:你去吧,早点儿回来。(Māmā: Nǐ qù ba, zǎodiǎn er huílái)
Mẹ: Con đi đi, nhớ về sớm đó.

Mom: Xiao Ming,you’re up?

Xiao Ming: Mom,how come Mike is still sleeping!He should be up by now?

Mom: Shhh,don’t be so loud,today’s the weekend,let him sleep in a little.

Xiao Ming:What?!Sleep more!Look,it’s nearly ten o’clock.

Mom: He’s got jet lag,you have breakfast first.

Xiao Ming:Alright.

Xiao Ming:Mom,I’m going downstairs to play ball.

Mom: Go ahead,don’t be too long.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments