Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 015 – 买水果 – Mua trái cây

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 015

小明:麦克,前面有一个水果摊,我们买点儿水果吧。(Xiǎomíng: Màikè, qiánmiàn yǒu yīgè shuǐguǒ tān, wǒmen mǎidiǎn er shuǐguǒ ba)
Tiểu Minh: Mike, phía trước có một sạp bán trái cây, chúng ta mua một ít trái cây đi.
麦克:好啊,你想买点儿什么水果?(Màikè: Hǎo a, nǐ xiǎng mǎidiǎn er shénme shuǐguǒ?)
Mike: Được đó, cậu muốn mua trái cây gì?
小明:嗯,我想吃苹果和香蕉,你呢?(Xiǎomíng: Ń, wǒ xiǎng chī píngguǒ hé xiāngjiāo, nǐ ne?)
Tiểu Minh: À, mình muốn ăn táo và chuối, còn cậu?
麦克:那我们买点儿苹果吧,我也想吃苹果。(Màikè: Nà wǒmen mǎidiǎn er píngguǒ ba, wǒ yě xiǎng chī píngguǒ.)
Mike: Thế chúng ta mua một ít táo đi, mình cũng muốn ăn táo.
小明:你好,请问苹果多少钱一斤?(Xiǎomíng: Nǐ hǎo, qǐngwèn píngguǒ duōshǎo qián yī jīn?)
Tiểu Minh: Cô ơi, táo bao nhiêu một cân vậy?
水果商:国光苹果五块钱一斤、富士的三块钱一斤。你 想要哪种?(Shuǐguǒ shāng: Guóguāng píngguǒ wǔ kuài qián yī jīn, fùshì dì sān kuài qián yī jīn. Nǐ xiǎng yào nǎ zhǒng?)
Người bán trái cây: Táo Guoguang 1 cân 5 đồng, táo Fuji 1 cân 3 đồng. Cậu mua loại nào?
麦克:我们要国光苹果吧,要两斤。(Màikè: Wǒmen yào guóguāng píngguǒ ba, yào liǎng jīn.)
Mike: Tụi con lấy táo Guoguang, cho 1 cân.
水果商:好的,您还要点儿什么?(Shuǐguǒ shāng: Hǎo de, nín hái yàodiǎn er shénme?)
Người bán trái cây: Được, còn muốn mua gì nữa không?
小明:桔子呢?多少钱一斤?(Xiǎomíng: Júzi ní? Duōshǎo qián yī jīn?)
Tiểu Minh: Cam thì sao? Bao nhiêu 1 cân?
水果商:桔子八块。(Shuǐguǒ shāng: Júzi bā kuài)
Người bán trái cây: Cam 8 đồng.
麦克:八块,太贵了!(Màikè: Bā kuài, tài guìle!)
Mike: 8 đồng, quá mắc rồi!
水果商:这桔子很新鲜,八块钱一斤不贵。(Shuǐguǒ shāng: Zhè júzi hěn xīnxiān, bā kuài qián yī jīn bù guì.)
Người bán trái cây: Cam này rất tươi, 8 đồng một cân không mắc đâu.
小明:能便宜一点儿吗?(Xiǎomíng: Néng piányí yīdiǎn er ma?)
Tiểu Minh: Có thể bớt chút không cô?
水果商:那……七块钱一斤吧。怎么样?(Shuǐguǒ shāng: Nà……qī kuài qián yī jīn ba. Zěnme yàng?)
Người bán trái cây: Thế . . 7 đồng 1 cân vậy. Thế nào?
小明:好的,我要一斤。(Xiǎomíng: Hǎo de, wǒ yào yī jīn.)
Tiểu Minh: Được, con lấy 1 cân.
水果商:好的,稍等。(Shuǐguǒ shāng: Hǎo de, shāo děng)
Người bán trái cây: Được rồi, đợi chút.
小明:一共多少钱?(Xiǎomíng: Yīgòng duōshǎo qián?)
Tiểu Minh: Tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?
水果商:一共十七。(Shuǐguǒ shāng: Yīgòng shíqī.)
Người bán trái cây: tổng cộng 17 đồng.
小明:嗯,给您二十块钱。(Xiǎomíng: Ń, gěi nín èrshí kuài qián)
Tiểu Minh: Uh, đưa cô 20 đồng.
水果商:好的,找您三块,水果您拿好。(Shuǐguǒ shāng: Hǎo de, zhǎo nín sān kuài, shuǐguǒ nín ná hǎo.)
Người bán trái cây: Được rồi, đưa con lại 3 đồng, con cầm trái cây đi.
小明:好的,谢谢您,再见。(Xiǎomíng: Hǎo de, xièxiè nín, zàijiàn.)
Tiểu Minh: Dạ, cám ơn cô, chào cô.

Xiao Ming:Mike,there’s fruit stall up ahead, let’s buy some fruit.

Mike:Sure, what fruit do you want to buy?

Xiao Ming:Hmm,I want some apples and bananas, you?

Mike:Let’s buy some apples then, I want apples too.

Xiao Ming:Hello,how much per jin are the apples?

Fruit vendor:Guoguang apples are 5 yuan per jin, Fuji apples are 3 yuan per jin. Which do you want?

Mike:We want the Guoguang apples, two jin please.

Fruit vendor:OK, what else would you like?

Xiao Ming:Mandarines?How much are they per jin?

Fruit vendor:Mandarines are 8 yuan.

Mike:8 yuan,that’s too expensive!

Fruit vendor:These mandarines are really fresh, 8 yuan per jin isn’t expensive.

Xiao Ming:Can you make it a bit cheaper?

Fruit vendor:Well… 7 yuan per jin. How’s that?

Xiao Ming:Alright,I want one jin.

Fruit vendor:OK,just a minute.

Xiao Ming:How much is that altogether?

Fruit vendor:17 in total.

Xiao Ming:Here’s 20 yuan.

Fruit vendor:Here’s your 3 yuan change, and your fruit.

Xiao Ming:Great, thank you, bye.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments