Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 016 – 打电话 – Gọi điện thoại

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 016

小明:对了,我给兰兰打个电话吧。(Xiǎomíng: Duìle, wǒ gěi lán lán dǎ gè diànhuà ba)
Tiểu Minh: Đúng rồi, mình gọi điện cho Lan Lan đã.
麦克:怎么了,有什么事儿啊?(Màikè: Zěnmeliǎo, yǒu shé me shì er a)
Mike: Sao vậy, có chuyện gì à?
小明:周五那天老师留了英语作业,我给忘了。(Xiǎomíng: Zhōu wǔ nèitiān lǎoshī liúle yīngyǔ zuòyè, wǒ gěi wàngle)
Tiểu Minh: Hồi thứ sáu thầy giáo có cho bài tập môn tiếng Anh, mình quên mất rồi.
麦克:快打快打。(Màikè: Kuài dǎ kuài dǎ)
Mike: Gọi nhanh đi.
小明:喂,你好,我找兰兰。(Xiǎomíng: Wèi, nǐ hǎo, wǒ zhǎo lán lán)
Tiểu Minh: A lô, xin chào, con tìm Lan Lan.
**:兰兰?你打错了吧,我们这儿没有兰兰。(**: Lán lán? Nǐ dǎ cuòle ba, wǒmen zhè’er méiyǒu lán lán)
**: Lan Lan? Con gọi nhầm số rồi phải không, ở đây không có Lan Lan.
小明:噢,对不起,我打错了。(Xiǎomíng: Ō, duìbùqǐ, wǒ dǎ cuòle)
Tiểu Minh: À, con xin lỗi, con gọi nhầm số.
这回对了。(Zhè huí duìle)
Lần này là đúng rồi.
小明:喂,阿姨 您好。我是小明,请问兰兰在家吗?(Xiǎomíng: Wèi, āyí nín hǎo. Wǒ shì xiǎomíng, qǐngwèn lán lán zàijiā ma)
Tiểu Minh: A lô, chào dì. Con là Tiểu Minh, có Lan Lan ở nhà không ạ?
兰兰妈:噢,小明啊,兰兰现在不在家,她在图书馆呢。你有什么事儿吗?我可以转告她。(Lán lán mā: Ō, xiǎomíng a, lán lán xiànzài bù zàijiā, tā zài túshū guǎn ne. Nǐ yǒu shé me shì er ma? Wǒ kěyǐ zhuǎngào tā)
Mẹ của Lan Lan: À, Tiểu Minh à, Lan Lan giờ không có ở nhà, nó đi thư viện rồi. Con có chuyện gì không? Dì có thể nhắn lại cho.
小明:噢,我想问她英语作业的事儿。她什么时候能回来?(Xiǎomíng: Ō, wǒ xiǎng wèn tā yīngyǔ zuòyè de shì er. Tā shénme shíhòu néng huílái)
Tiểu Minh: À, con muốn hỏi chuyện bài tập tiếng Anh. Bạn ấy khi nào về vậy ạ?
兰兰妈:六点钟吧。(Lán lán mā: Liù diǎn zhōng ba.)
Mẹ của Lan Lan: Chắc là 6 giờ.
小明:好的,那我六点半给她打电话。谢谢阿姨。(Xiǎomíng: Hǎo de, nà wǒ liù diǎn bàn gěi tā dǎ diànhuà. Xièxiè āyí)
Tiểu Minh: Dạ được, vậy 6 giờ rưỡi con gọi cho bạn ấy. Cám ơn dì.
兰兰妈:不客气,再见。(Lán lán mā: Bù kèqì, zàijiàn)
Mẹ của Lan Lan: Không có gì, chào con.
小明:阿姨再见。(Xiǎomíng: Āyí zàijiàn)
Tiểu Minh: Chào dì.

Xiao Ming:Oh right,let me give Lan Lan a call.

Mike:Why, what’s up?

Xiao Ming:On Friday our teacher left some English homework, I forgot.

Mike: Hurry then.

Xiao Ming:Hello,I’d like to speak to Lan Lan.

**:Lan Lan? You must have the wrong number,we don’t have a Lan Lan here.

Xiao Ming:Oh,sorry,I dialed the wrong number.

I’ve got it right this time.

Xiao Ming:Hi,auntie. I’m Xiao Ming,is Lan Lan at home?

Lan Lan’s Mom: Oh,Xiao Ming,Lan Lan’s not home right now,she’s at the library. What’s the matter? I can give her a message.

Xiao Ming:Oh,I want to ask her about English homework. When would she be able to get back?

Lan Lan’s Mom: Around six o’clock.

Xiao Ming: OK,then I’ll call her at six thirty. Thanks auntie.

Lan Lan’s Mom: Not at all,goodbye.

Xiao Ming:Bye auntie.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments