Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 028 – 划船 – Bơi thuyền

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 028

Mike:兰兰,小明,你们看,那边有人在划船。(Lán lán, xiǎomíng, nǐmen kàn, nà biān yǒurén zài huáchuán)
Mike:Lan Lan, Tiểu Minh, hai bạn xem, bên kia có người đang bơi thuyền kìa.
兰兰:哇,太棒了。咱们也去划船吧。(Lán lán: Wa, tài bàngle. Zánmen yě qù huáchuán ba)
Lan Lan: Woa, đã quá. Chúng ta cũng đi bơi thuyền đi.
Mike:小明,在哪儿可以租船?(Xiǎomíng, zài nǎ’er kěyǐ zū chuán?)
Mike:Tiểu Minh, có thể thuê thuyền ở đâu vậy?
小明:这个,我问问他们吧。您好,请问在哪儿可以租船?(Xiǎomíng: Zhège, wǒ wèn wèn tāmen ba. Nín hǎo, qǐngwèn zài nǎ’er kěyǐ zū chuán?)
Tiểu Minh: Cái này, để mình hỏi thử họ xem. Xin hỏi có thể thuê thuyền ở đâu vậy?
游客:就在那边。(Yóukè: Jiù zài nà biān.)
Du khách: Bên kia kìa.
小明:远不远?(Xiǎomíng: Yuǎn bù yuǎn?)
Tiểu Minh: Có xa không vậy?
游客:不远,挺近的。(Yóukè: Bù yuǎn, tǐng jìn de.)
Du khách: Không xa, rất gần.
Mike:— 快点,快点,咱们走吧。(— Kuài diǎn, kuài diǎn, zánmen zǒu ba.)
Mike:Nhanh nào, nhanh nào, chúng ta đi thôi.
小明:劳驾,我们想租条船。(Xiǎomíng: Láojià, wǒmen xiǎng zū tiáo chuán.)
Tiểu Minh: Làm phiền, chúng tôi muốn mướn thuyền.
工作人员:您好,手划船还是脚踏船?(Gōngzuò rényuán: Nín hǎo, shǒu huáchuán háishì jiǎo tà chuán?)
Nhân Viên: Xin chào, thuyền chèo tay hay thuyền đạp chân?
小明:您稍等,我问一下。 咱们租手划船还是脚踏船。(Xiǎomíng: Nín shāo děng, wǒ wèn yīxià. Zánmen zū shǒu huáchuán háishì jiǎo tà chuán.)
Tiểu Minh: Chị đợi chút, tôi đi hỏi thử. Chúng ta thuê thuyền chèo tay hay đạp chân.
兰兰:我看还是租脚踏船吧,划手划船太累了。(Lán lán: Wǒ kàn háishì zū jiǎo tà chuán ba, huà shǒu huáchuán tài lèile)
Lan Lan: Mình thấy nên thuê thuyền đạp chân đi, chèo bằng tay mệt lắm.
Mike:— 对,我也不太会划手划船。(— Duì, wǒ yě bù tài huì huà shǒu huáchuán.)
Mike:Đúng đó, mình cũng không rành chèo thuyền chèo tay.
小明:我们租一条脚踏船。(Xiǎomíng: Wǒmen zū yītiáo jiǎo tà chuán.)
Tiểu Minh: Chúng tôi mướn một chiếc thuyền đạp chân.
工作人员:四十块钱一小时。(Gōngzuò rényuán: Sìshí kuài qián yī xiǎoshí)
Nhân Viên: Một tiếng 40 đồng.
小明:对了,得交多少钱押金?(Xiǎomíng: Duìle, dé jiāo duōshǎo qián yājīn?)
Tiểu Minh: Đúng rồi, phải cọc bao nhiêu?
工作人员:押金200元。(Gōngzuò rényuán: Yājīn 200 yuán.)
Nhân Viên: Cọc 200 đồng.
小明:好的,给您。(Xiǎomíng: Hǎo de, gěi nín.)
Tiểu Minh: Được rồi, tiền đây.
工作人员:这是您的押金条,租船费从押金里扣。(Gōngzuò rényuán: Zhè shì nín de yājīn tiáo, zū chuán fèi cóng yājīn lǐ kòu.)
Nhân Viên: Đây là giấy đặt tiền cọc của anh, tiền thuê trừ trong phí cọc.
小明:谢谢您。(Xiǎomíng: Xièxiè nín.)
Tiểu Minh: Cám ơn.
Mike:— 好了,咱们快走吧。(— Hǎole, zánmen kuàizǒu ba.)
Mike:Được rồi, chúng ta đi nhanh thôi.
兰兰:小明,Mike,你们俩谁来划船?我来掌握方向。你看,我们比他们划得快。加油,加油。我们比他们划得快。加油,加油。Mike,你帮我照张相吧。(Lán lán: Xiǎomíng,Mike, nǐmen liǎ shuí lái huáchuán? Wǒ lái zhǎngwò fāngxiàng. Nǐ kàn, wǒmen bǐ tāmen huá dé kuài. Jiāyóu, jiāyóu. Wǒmen bǐ tāmen huá dé kuài. Jiāyóu, jiāyóu.Mike, nǐ bāng wǒ zhào zhāng xiāng ba.)
Lan Lan: Tiểu Minh, Mike, hai người bạn ai sẽ chèo thuyền đây? Mình giữ lái. Nhìn xem, chúng ta chèo nhanh hơn họ. Cố lên, cố lên. Chúng ta chèo nhanh hơn họ. Cố lên, cố lên.
Mike:— 好的。(— Hǎo de.)
Mike:Được rồi.
小明:不,不,兰兰,我们俩还是照张合影吧。(Xiǎomíng: Bù, bù, lán lán, wǒmen liǎ háishì zhào zhāng héyǐng ba)
Tiểu Minh: Không, không, Lan Lan, hay là hai đứa mình chụp chung tấm hình đi.
Mike:— 一、二、三,好了。这儿的风景真是太美了,兰兰,你给我们唱首歌吧。(— Yī, èr, sān, hǎole. Zhè’er de fēngjǐng zhēnshi tàiměile, lán lán, nǐ gěi wǒmen chàng shǒu gē ba)
Mike:Một, hai, ba, được rồi. Cảnh ở đây thật là đẹp, Lan Lan, bạn hát một bài đi nào.
兰兰:好吧,唱什么?(Lán lán: Hǎo ba, chàng shénme?)
Lan Lan: Được thôi, hát bài gì?
小明:就唱“让我们荡起双桨” (Xiǎomíng: Jiù chàng “ràng wǒmen dàng qǐ shuāng jiǎng”)
Tiểu Minh: Hát bài “Để chúng ta khua mái chèo”.
兰兰:让我们荡起双桨,小船儿推开波浪。海面倒映着美丽的白塔,四周环绕着…… (Lán lán: Ràng wǒmen dàng qǐ shuāng jiǎng, xiǎochuán er tuī kāi bōlàng. Hǎimiàn dàoyìngzhe měilì de bái tǎ, sìzhōu huánràozhe……)
Lan Lan: Để chúng ta khua mái chèo, chiếc thuyền nhỏ rẽ sóng nước. Ngọn tháp trắng in bóng xinh đẹp trên mặt hồ, xung quanh khắp nơi . . .

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments