Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 038 – 约会 – Cuộc hẹn

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 038

兰兰:喂,您好。(Lán lán: Wèi, nín hǎo)
Lan Lan: Alo, xin chào.
Mike:兰兰,你在哪儿啊?(Mike: Lán lán, nǐ zài nǎ’er a)
Mike: Lan Lan, bạn đang ở đâu vậy?
兰兰:噢,是麦克呀。我刚才去游泳了,正打算回家呢。麦克,你有什么事儿吗?(Lán lán: Ō, shì màikè ya. Wǒ gāngcái qù yóuyǒngle, zhèng dǎsuàn huí jiā ne. Màikè, nǐ yǒu shé me shì er ma)
Lan Lan: Ấy, là Mike à. Mình vừa nãy đi bơi, đang định về nhà. Mike, bạn có việc gì hà?
Mike:兰兰,你今天有时间吗?(Lán lán, nǐ jīntiān yǒu shíjiān ma)
Mike: Lan Lan, hôm nay bạn có rảnh không?
兰兰:我下午有点空儿。(Lán lán: Wǒ xiàwǔ yǒudiǎn kòng er)
Lan Lan: Chiều nay mình rảnh.
Mike:今天天气这么好,陪我一起去南锣鼓巷好吗?(Jīntiān tiānqì zhème hǎo, péi wǒ yīqǐ qù nán luógǔ xiàng hǎo ma)
Mike: Hôm nay thời tiết đẹp như vậy, đi với mình đến phố NanLuoGu không?
兰兰:南锣鼓巷?麦克,对不起,我晚上还有钢琴课呢,怕来不及。你让小明陪你去吧。(Lán lán: Nán luógǔ xiàng? Màikè, duìbùqǐ, wǒ wǎnshàng hái yǒu gāngqín kè ne, pà láibují. Nǐ ràng xiǎomíng péi nǐ qù ba)
Lan Lan: Phố NanLuoGu? Mike, xin lỗi, tối mình còn có giờ học piano nữa, sợ là không kịp. Bạn rủ Tiểu Minh đi với bạn đi.
Mike:小明上补习班了,家里只有我一个人。(Xiǎomíng shàng bǔxí bānle, jiālǐ zhǐyǒu wǒ yīgè rén)
Mike: Tiểu Minh đi học thêm rồi, ở nhà chỉ có một mình mình.
兰兰:你怎么想起去逛街了?改天去好不好?(Lán lán: Nǐ zěnme xiǎngqǐ qù guàngjiēle? Gǎitiān qù hǎobù hǎo)
Lan Lan: Sao bạn lại muốn đi dạo phố vậy? Ngày khác đi được không?
Mike:你放心,我们快去快回。再说了,今天天气这么好……. (Nǐ fàngxīn, wǒmen kuài qù kuài huí. Zàishuōle, jīntiān tiānqì zhème hǎo…….)
Mike: Bạn yên tâm, chúng ta đi sớm về sớm. Hơn nữa hôm nay thời tiết đẹp như vậy . . .
兰兰:那好吧。反正我也想逛逛街,我陪你去吧。(Lán lán: Nà hǎo ba. Fǎnzhèng wǒ yě xiǎng guàng guàngjiē, wǒ péi nǐ qù ba)
Lan Lan: Vậy cũng được. Với lại mình cũng muốn đi dạo phố, mình đi với bạn.
Mike:太好了。兰兰,我们一起坐车去吗?(Tài hǎole. Lán lán, wǒmen yīqǐ zuòchē qù ma)
Mike: Quá tốt rồi. Lan Lan, tụi mình cùng ngồi xe đi nha?
兰兰:嗯,我现在离南锣鼓巷挺近的,我们分头去,怎么样?(Lán lán: Ń, wǒ xiànzài lí nán luógǔ xiàng tǐng jìn de, wǒmen fēntóu qù, zěnme yàng)
Lan Lan: À, bây giờ mình đang ở gần phố NanLuoGu, tụi mình chia nhau đi, được không?
Mike:那好吧,一个小时后,我们在南锣鼓巷见。(Nà hǎo ba, yīgè xiǎoshí hòu, wǒmen zài nán luógǔ xiàng jiàn)
Mike: Vậy cũng được, một tiếng sau chúng ta gặp ở phố NanLuoGu nha.
兰兰:嗯,好的 。对了,麦克,我刚想起来,我妈让我帮她取一下照片。我们一个半小时后见,怎么样?(Lán lán: Ń, hǎo de. Duìle, màikè, wǒ gāng xiǎng qǐlái, wǒ mā ràng wǒ bāng tā qǔ yīxià zhàopiàn. Wǒmen yīgè bàn xiǎoshí hòu jiàn, zěnme yàng)
Lan Lan: À, được. Đúng rồi, Mike, mình vừa nhớ ra. mẹ mình bảo mình đi lấy hình. Chúng ta một tiếng rưỡi nữa hãy gặp nha, được không?
Mike:好的,没问题。(Hǎo de, méi wèntí)
Mike: Được, không có vấn đề gì.
兰兰:麦克,不见不散。(Lán lán: Màikè, bùjiàn bú sàn)
Lan Lan: Mike, không gặp không về.
兰兰:怎么还不来啊?(Lán lán: Zěnme hái bù lái a)
Lan Lan: Sao mà còn chưa tới nữa?
Mike:兰兰,兰兰,对不起,我来晚了。(Lán lán, lán lán, duìbùqǐ, wǒ lái wǎnle)
Mike: Lan Lan, Lan Lan, xin lỗi, mình đến trễ.
兰兰:怎么回事啊?(Lán lán: Zěnme huí shì a)
Lan Lan: Có chuyện gì hả?
Mike:哎呀,路上堵车,我还坐过站了。真对不起。(Āiyā, lùshàng dǔchē, wǒ hái zuòguò zhànle. Zhēn duìbùqǐ)
Mike: Ây da, trên đường bị kẹt xe, mình còn đi lố trạm nữa. Thật xin lỗi.
兰兰:没事,麦克,我们快走吧。(Lán lán: Méishì, màikè, wǒmen kuàizǒu ba)
Lan Lan: Không sao, Mike, chúng ta mau đi thôi.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments