Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 037 – 抱怨 – Phàn nàn

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 037

小明妈: 小明,吵死了,你们把音乐开那么大干嘛?(Xiǎomíng mā: Xiǎomíng, chǎo sǐle, nǐmen bǎ yīnyuè kāi nàme dà gàn ma)
Mẹ Tiểu Minh: Tiểu Minh, ồn quá đi, hai đứa làm gì mà mở nhạc lớn quá vậy?
兰兰:阿姨好。(Lán lán: Āyí hǎo)
Lan Lan: Chào dì.
小明妈:兰兰,你们俩干什么呢?(Xiǎomíng mā: Lán lán, nǐmen liǎ gànshénme ne)
Mẹ Tiểu Minh: Lan Lan, hai đứa đang làm gì vậy?
兰兰:下周我们学校有联欢会,我们几个女生打算表演唱歌,我正在练习哪。(Lán lán: Xià zhōu wǒmen xuéxiào yǒu liánhuān huì, wǒmen jǐ gè nǚshēng dǎsuàn biǎoyǎn chànggē, wǒ zhèngzài liànxí nǎ.)
Lan Lan: Tuần sau trường tụi con có lễ liên hoan, mấy đứa con gái tụi con muốn biểu diễn ca hát, con đang luyện tập ạ.
小明妈:噢,是这么回事儿。你们练得怎么样了?(Xiǎomíng mā: Ō, shì zhème huí shì er. Nǐmen liàn dé zěnme yàngle)
Mẹ Tiểu Minh: À, là vậy à. Hai đứa luyện sao rồi?
小明:妈,她唱得实在太棒了。(Xiǎomíng: Mā, tā chàng dé shízài tài bàngle)
Tiểu Minh: Mẹ, bạn ấy hát rất là hay.
小明妈:兰兰、小明,你们唱了这么半天了,写作业吧?(Xiǎomíng mā: Lán lán, xiǎomíng, nǐmen chàngle zhème bàntiānle, xiě zuòyè ba)
Mẹ Tiểu Minh: Lan Lan, Tiểu Minh, hai đứa hát cũng nửa ngày rồi, làm bài tập đi nhé?
兰兰: 好的。(Lán lán: Hǎo de)
Lan Lan: Dạ.
小明:好,好,写作业,我写完作业了。(Xiǎomíng: Hǎo, hǎo, xiě zuòyè, wǒ xiě wán zuòyèle)
Tiểu Minh: Dạ, dạ, làm bài tập, con làm hết bài tập rồi.
兰兰:小明,我们来预习一下明天的新课吧。(Lán lán: Xiǎomíng, wǒmen lái yùxí yīxià míngtiān de xīn kè ba0
Lan Lan: Tiểu Minh, chúng ta chuẩn bị bài mới cho ngày mai đi.
小明:哎哟,预习什么新课啊?(Xiǎomíng: Āiyō, yùxí shénme xīn kè a)
Tiểu Minh: Ây da, ôn bài mới gì nữa?
妈妈:小明,这怎么这么不听话啊。你整天只想着玩儿,早把功课的事儿忘得一干二净了。(Māmā: Xiǎomíng, zhè zěnme zhème bù tīnghuà a. Nǐ zhěng tiān zhǐ xiǎngzhe wán er, zǎo bǎ gōngkè de shì er wàng dé yīgān èr jìngle)
Mẹ Tiểu Minh: Tiểu Minh, sao lại không nghe lời gì hết vậy. Con cả ngày chỉ muốn chơi, sớm đã đem chuyện bài vỡ quên sạch sẽ rồi.
小明:谁说的!我不是已经开始预习了吗?(Xiǎomíng: Shuí shuō de! Wǒ bùshì yǐjīng kāishǐ yùxíle ma)
Tiểu Minh: Ai nói chứ! Con không phải đã bắt đầu chuẩn bị bài trước rồi sao?
妈妈:你这个孩子。你看人家兰兰,学习成绩多好啊。兰兰,你以后要多帮帮小明,尤其是他的作文,写得太差了。(Māmā: Nǐ zhège háizi. Nǐ kàn rénjiā lán lán, xuéxí chéngjī duō hǎo a. Lán lán, nǐ yǐhòu yào duō bāng bāng xiǎomíng, yóuqí shì tā de zuòwén, xiě dé tài chàle)
Mẹ Tiểu Minh: Cái đứa này. Con xem Lan Lan người ta kìa, thành tích học tập tốt bao nhiêu. Lan Lan, con sau này phải giúp đỡ Tiểu Minh nhiều chút nha, đặc biệt là viết văn, nó viết dở quá.
小明:妈,您别哪壶不开提哪壶,好不好?我,我挺聪明的。(Xiǎomíng: Mā, nín bié nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, hǎobù hǎo? Wǒ, wǒ tǐng cōngmíng de)
Tiểu Minh: Mẹ, mẹ đừng có nhắc chuyện đó hoài được không vậy? Con, con rất thông minh mà.
妈妈:我也没说你笨啊。你的成绩上不去,多半是因为太贪玩儿了。(Māmā: Wǒ yě méi shuō nǐ bèn a. Nǐ de chéngjī shàng bù qù, duōbàn shì yīnwèi tài tān wán erle)
Mẹ Tiểu Minh: Mẹ cũng đâu có nói con ngốc đâu, Thành tích của con không tiến bộ, hơn phân nửa là do ham chơi rồi.
小明:好吧好吧,我服您了 (Xiǎomíng: Hǎo ba hǎo ba, wǒ fú nínle)

Tiểu Minh: Được rồi, được rồi, con phục mẹ rồi.
兰兰:您放心吧,我们俩预习一下语文。小明要是有不懂的,我给他讲。(Lán lán: Nín fàngxīn ba, wǒmen liǎ yùxí yīxià yǔwén. Xiǎomíng yàoshi yǒu bù dǒng de, wǒ gěi tā jiǎng)
Lan Lan: Dì yên tâm đi, chúng con chuẩn bị bài môn ngữ văn đây. Tiểu Minh nếu có chỗ không hiểu, con sẽ chỉ cho bạn ấy.
小明妈:好啊,谢谢兰兰。(Xiǎomíng mā: Hǎo a, xièxiè lán lán)
Mẹ Tiểu Minh: Được đó, cám ơn Lan Lan.
兰兰:阿姨,您别客气。(Lán lán: Āyí, nín bié kèqì)
Lan Lan: Dì đừng khách sáo.
小明妈:唉,你这个孩子。(Xiǎomíng mā: Āi, nǐ zhège háizi.)
Mẹ Tiểu Minh: Ây, cái đứa này.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments