Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 060 – 谈愿望 – Nói về nguyện vọng

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 060

小明:兰兰,你刚才许了什么愿啊?能不能告诉我?(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ gāngcái xǔle shénme yuàn a? Néng bùnéng gàosù wǒ)
Tiểu Minh: Lan Lan, vừa nãy bạn cầu nguyện gì vậy? Có thể nói với mình không?
兰兰:嘘……不能说。(Lán lán: Xū……bùnéng shuō)
Lan Lan: Xuỵt . . . không thể nói.
Mike:小明,我都知道,许愿不能随便和别人说,不然,就不灵了。(Xiǎomíng, wǒ dū zhīdào, xǔyuàn bùnéng suíbiàn hé biérén shuō, bùrán, jiù bù língle)
Mike: Tiểu Minh, mình biết cầu nguyện là không thể tuỳ tiện nói với người khác, nếu không sẽ không linh nghiệm nữa.
小明:兰兰,你就告诉我一个人吧,你许的是什么愿好吗?(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ jiù gàosù wǒ yīgè rén ba, nǐ xǔ de shì shénme yuàn hǎo ma)
Tiểu Minh: Lan Lan, bạn nói với một mình mình thôi mà, bạn cầu nguyện gì vậy?
兰兰:小明,你总是要打破砂锅问到底。等我的愿望实现了,第一个告诉你。(Lán lán: Xiǎomíng, nǐ zǒng shì yào dǎpò shāguō wèn dàodǐ. Děng wǒ de yuànwàng shíxiànle, dì yī gè gàosù nǐ)
Lan Lan: Tiểu Minh, bạn lúc nào cũng muốn truy hỏi đến tận cùng cả. Đợi nguyện vọng của mình thành hiện thực rồi, người đầu tiên mình nói sẽ là bạn.
小明:我猜啊, 你肯定想当个歌唱家或者钢琴家什么的。(Xiǎomíng: Wǒ cāi a, nǐ kěndìng xiǎng dāng gè gēchàng jiā huòzhě gāngqín jiā shi me de)
Tiểu Minh: Mình đoán nha, chắc chắn bạn muốn trở thành ca sĩ hoặc nghệ sĩ đàn piano gì gì đó.
兰兰:你猜吧,反正我不告诉你。(Lán lán: Nǐ cāi ba, fǎnzhèng wǒ bù gàosù nǐ)
Lan Lan: Bạn cứ đoán đi, nhưng mình không nói cho bạn đâu.
Mike:小明,你别把正事儿忘了。我们还没给兰兰礼物呢。(Xiǎomíng, nǐ bié bǎ zhèngshì er wàngle. Wǒmen hái méi gěi lán lán lǐwù ne)
Mike: Tiểu Minh, bạn đừng quên mất vấn đề chính chứ. Chúng ta vẫn chưa tặng quà cho Lan Lan đó.
小明:噢,对了。(Xiǎomíng: Ō, duìle)
Tiểu Minh: À, đúng rồi.
小明和Mike:兰兰,祝你生日快乐。(Xiǎomíng hé Mike: Lán lán, zhù nǐ shēngrì kuàilè)
Tiểu Minh và Mike: Lan Lan, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.
兰兰:谢谢!(Lán lán: Xièxiè!)
Lan Lan: Cảm ơn!
兰兰:哇塞,这么漂亮的八音盒。我太喜欢了。小明、麦克,真谢谢你们。(Lán lán: Wasāi, zhème piàoliang de bāyīnhé. Wǒ tài xǐhuānle. Xiǎomíng, màikè, zhēn xièxiè nǐmen)
Lan Lan: Ây da, hộp nhạc đẹp quá. Mình rất là thích. Tiểu Minh, Mike thật cảm ơn hai bạn.
小明: 麦克,你眼光还真不错,兰兰果然很喜欢这个八音盒。(Xiǎomíng: Màikè, nǐ yǎnguāng hái zhēn bùcuò, lán lán guǒrán hěn xǐhuān zhège bāyīnhé)
Tiểu Minh: Mike, bạn thật là có mắt nhìn, Lan Lan quả nhiên rất thích hộp nhạc này.
Mike:那当然,我多了解兰兰啊,她喜欢什么我从来就没有猜错过!(Nà dāngrán, wǒ duō liǎojiě lán lán a, tā xǐhuān shénme wǒ cónglái jiù méiyǒu cāi cuòguò!)
Mike: Đó là đương nhiên rồi, mình hiểu Lan Lan lắm mà, bạn ấy thích cái gì trước giờ mình chưa từng đoán sai!
小明:你看,说你胖你就喘。(Xiǎomíng: Nǐ kàn, shuō nǐ pàng nǐ jiù chuǎn.)
Tiểu Minh: Bạn xem đó, mới nói bạn mập bạn đã thở dài rồi.
Mike:什么意思?(Shénme yìsi)
Mike: Là ý gì?

*说你胖你就喘意思是你说一个人怎么样,他就洋洋自得了,认为自己就是那样的,或者还要好.形容脸皮厚的… (*Shuō nǐ pàng nǐ jiù chuǎn: Yìsi shì nǐ shuō yīgè rén zěnme yàng, tā jiù yángyáng zìdéle, rènwéi zìjǐ jiùshì nàyàng de, huòzhě hái yàohǎo. Xíngróng liǎnpí hòu de…)
Nói bạn mập thì bạn đã thở dài rồi, ý chỉ bạn nói người đó như thế nào là người đó dương dương tự đắc ngay, cho là bản thân như thế đó, hay là cũng tốt như thế. Chỉ người da mặt dày. . .

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments