Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 059 – 属相 – Tuổi (cầm tinh)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 059

同学:兰兰,听说你是属狗的,我送你一只玩具狗,祝你生日快乐。(Tóngxué: Lán lán, tīng shuō nǐ shì shǔ gǒu de, wǒ sòng nǐ yī zhǐ wánjù gǒu, zhù nǐ shēngrì kuàilè)
Bạn học: Lan Lan, nghe nói bạn tuổi chó, mình tặng bạn một con chó bông, chúc bạn sinh nhật vui vẻ.
兰兰:谢谢你,我最喜欢斑点狗啦。(Lán lán: Xièxiè nǐ, wǒ zuì xǐhuān bāndiǎn gǒu la)
Lan Lan: Cám ơn bạn, mình thích nhất là chó đốm đó.
Mike:兰兰, 你也属狗啊。真巧,我也属狗。(Lán lán, nǐ yě shǔ gǒu a. Zhēn qiǎo, wǒ yě shǔ gǒu)
Mike: Lan Lan, bạn cũng tuổi chó à. Thật trùng hợp, mình cũng tuổi chó.
小明:麦克, 你别和兰兰套近乎。我们班同学不是属猪就是属狗。(Xiǎomíng: Màikè, nǐ bié hé lán lán tàojìnhū. Wǒmen bān tóngxué bùshì shǔ zhū jiùshì shǔ gǒu)
Tiểu Minh: Mike, bạn đừng có giả làm thân với Lan Lan chứ. Lớp chúng ta bạn học không phải tuổi heo thì là tuổi chó mà.
同学:我就属猪。猪又懒又脏,还那么难看。我也想属狗,听我妈妈说属狗的朋友多。(Tóngxué: Wǒ jiù shǔ zhū. Zhūyòu lǎn yòu zàng, hái nàme nánkàn. Wǒ yě xiǎng shǔ gǒu, tīng wǒ māmā shuō shǔ gǒu de péngyǒu duō)
Bạn học: Mình chính là tuổi heo. Heo vừa lười vừa dơ, còn xấu như vậy nữa. Mình cũng muốn tuổi chó, nghe mẹ mình nói người tuổi chó có rất nhiều bạn bè.
Mike:没错没错。你看今天,兰兰来了那么多同学,都是她的好朋友。(Méi cuò méi cuò. Nǐ kàn jīntiān, lán lán láile nàme duō tóngxué, dōu shì tā de hǎo péngyǒu)
Mike: Đúng vậy đúng vậy. Bạn xem hôm nay sinh nhật Lan Lan có rất nhiều bạn học đến, đều là bạn tốt của bạn ấy cả.
Mike:小明, 你属什么的?属猪还是属狗的?(Xiǎomíng, nǐ shǔ shénme de? Shǔ zhū háishì shǔ gǒu de)
Mike: Tiểu Minh, bạn tuổi gì? Tuổi heo hay là tuổi chó?
小明:我差三天就属猪了。人们都说属猪的最有福气了。我还想属猪呢。(Xiǎomíng: Wǒ chà sān tiān jiù shǔ zhūle. Rénmen dōu shuō shǔ zhū de zuì yǒu fúqile. Wǒ hái xiǎng shǔ zhū ne)
Tiểu Minh: Mình thiếu 3 ngày nữa là tuổi heo rồi. Người ta đều nói người tuổi heo may mắn nhất. Mình vẫn muốn tuổi heo.
Mike:为什么啊?(Wèishéme a?)
Mike: Tại sao?
小明:你看啊,猪什么都不用干,还有吃有喝的。多享福啊。(Xiǎomíng: Nǐ kàn a, zhū shénme dōu bùyòng gàn, hái yǒu chī yǒu hē de. Duō xiǎngfú a)
Tiểu Minh: Bạn nhìn đi, heo cái gì cũng không cần làm, còn được ăn được uống. Hưởng thụ biết là bao nhiêu.
Mike:哼,小明,那叫不劳而获。(Hēng, xiǎomíng, nà jiào bùláo’érhuò)
Mike: Hả, Tiểu Minh, đó gọi là không làm mà hưởng.
小明:呦,你的中文大有进步啊,又学会了不少成语呀。(Xiǎomíng: Yōu, nǐ de zhōngwén dà yǒu jìnbù a, yòu xué huì liǎo bù shǎo chéngyǔ ya.)
Tiểu Minh: Ấy, tiếng Trung của bạn tiếng bộ nhanh dữ nha, lại biết không ít thành ngữ nữa.
兰兰:是啊,这些日子,麦克在课间总拿着成语字典玩儿命背。(Lán lán: Shì a, zhèxiē rìzi, màikè zài kè jiān zǒng názhe chéngyǔ zìdiǎn wán’ermìng bèi)
Lan Lan: Phải đó, mấy ngày nay, trong giờ học Mike lúc nào cũng cầm từ điển thành ngữ học lấy học để cả.
Mike:哈哈,比起你们,我的中文水平还差得远呢!(Hāhā, bǐ qǐ nǐmen, wǒ de zhōngwén shuǐpíng hái chà dé yuǎn ne)
Mike: Ha ha, so với mấy bạn, trình độ tiếng Trung của mình còn kém xa mà!
小明:那当然了,中文是我们的母语啊!(Xiǎomíng: Nà dāngránle, zhōngwén shì wǒmen de mǔyǔ a)
Tiểu Minh: Thì đương nhiên rồi, tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ của tụi mình mà!

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments