Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 062 – 自然博物馆 – Viện bảo tàng tự nhiên

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 062

Mike:小明,你快给我照一张照片。这是我第一次来自然博物馆呢。(Mike: Xiǎomíng, nǐ kuài gěi wǒ zhào yī zhāng zhàopiàn. Zhè shì wǒ dì yī cì lái zìrán bówùguǎn ne.)
Mike: Tiểu Minh, bạn mau chụp cho mình một tấm hình nào. Đây là lần đầu tiên mình đến bảo tàng tự nhiên đó.
兰兰:我也来,我也来。小明,你帮我和Mike照张合影吧。(Lán lán: Wǒ yě lái, wǒ yě lái. Xiǎomíng, nǐ bāng wǒ hé Mike zhào zhāng héyǐng ba.)
Lan Lan: Mình cũng chụp nữa. Tiểu Minh, bạn giúp mình và Mike chụp một tấm hình đi.
老师:同学们,集合啦。大家都排好队。我们马上就要进去参观啦。(老师:同学们,集合啦。大家都排好队。我们马上就要进去参观啦。)
Thầy giáo: Các bạn, tập hợp nào. Mọi người xếp hàng ngay ngắn nào. Chúng ta lập tức vào tham quan.
讲解员:同学们,欢迎大家来到自然博物馆。我们现在开始参观。同学们请看,这就是恐龙标本。大家都知道,恐龙有很多种。我们把恐龙分成食草恐龙和食肉恐龙,食草恐龙往往体型高大,而食肉的恐龙呢往往体型较小。(Jiǎngjiě yuán: Tóngxuémen, huānyíng dàjiā lái dào zìrán bówùguǎn. Wǒmen xiànzài kāishǐ cānguān. Tóngxuémen qǐng kàn, zhè jiùshì kǒnglóng biāoběn. Dàjiā dōu zhīdào, kǒnglóng yǒu hěnduō zhǒng. Wǒmen bǎ kǒnglóng fēnchéng shí cǎo kǒnglóng hé shíròu kǒnglóng, shí cǎo kǒnglóng wǎngwǎng tǐxíng gāodà, ér shíròu de kǒnglóng ne wǎngwǎng tǐxíng jiào xiǎo.)
Hướng dẫn viên: Các bạn, hoan nghênh mọi người đến viện bảo tàng tự nhiên. Chúng ta bây giờ bắt đầu tham quan. Mời các bạn xem, đây chính là tiêu bản của khủng long. Chúng ta đều biết khủng long có rất nhiều loài. Chúng ta phân khủng long thành 2 loài, khủng long ăn cỏ và khủng long ăn thịt, khủng long ăn cỏ thường có thân hình cao lớn, còn khủng long ăn thịt thường có thân hình nhỏ hơn.
小明:我老搞不明白,为什么有的食草动物比食肉动物的体型还要高大啊。你看,像老黄牛、长颈鹿,它们的体型……(Xiǎomíng: Wǒ lǎo gǎo bù míngbái, wèishéme yǒu de shí cǎo dòngwù bǐ shíròu dòngwù de tǐxíng hái yào gāodà a. Nǐ kàn, xiàng lǎo huángniú, chángjǐnglù, tāmen de tǐxíng……)
Tiểu Minh: Mình luôn không thể hiểu được tại sao mà động vật ăn cỏ lại có thân hình cao lớn hơn được vật ăn thịt nhỉ. Bạn xem, giống như bò, hưu cao cổ, thân hình của chúng . . .
兰兰:嘘,你们小点声,快点儿走。(Lán lán: Xū, nǐmen xiǎo diǎn shēng, kuài diǎn er zǒu.)
Lan Lan: Xuỵt, hai bạn nhỏ tiếng chúng, mau đi thôi.
小明:我猜,这个就是大名鼎鼎的霸王龙吧。你看,它多高大啊,一定是食肉恐龙。(Xiǎomíng: Wǒ cāi, zhège jiùshì dàmíngdǐngdǐng de bàwáng lóng ba. Nǐ kàn, tā duō gāodà a, yīdìng shì shíròu kǒnglóng.)
Tiểu Minh: Mình đoán, đây chính là khủng long bạo chúa nổi tiếng đây. Bạn xem, nó to biết là bao nhiêu, nhất định là khủng long ăn thịt.
讲解员:同学们,我们现在看到的就是雷龙标本。雷龙就是一种食草恐龙……(Jiǎngjiě yuán: Tóngxuémen, wǒmen xiànzài kàn dào de jiùshì léi lóng biāoběn. Léi lóng jiùshì yī zhǒng shí cǎo kǒnglóng……)
Hướng dẫn viên: Các bạn, chúng ta hiện giờ đang xem chính là tiêu bản Brontosaurus. Brontosaurus chính là một loài khủng long ăn cỏ . . .

Mike:哈哈小明,说错了吧。它既不是霸王龙也不是食肉恐龙。(Mike: Hāhā xiǎomíng, shuō cuòle ba. Tā jì bùshì bàwáng lóng yě bùshì shíròu kǒnglóng.)
Mike: Ha ha Tiểu Minh, bạn nói sao rồi. Nó không những không phải khủng long bạo chúa mà cũng chẳng phải khủng long ăn thịt.
小明:难道我记错啦?明明是百科书上说的嘛。(Xiǎomíng: Nándào wǒ jì cuò la? Míngmíng shì bǎikē shū shàng shuō de ma.)
Tiểu Minh: Lẽ nào mình nhớ sao sao? Rõ ràng trên bách khoa toàn thư ghi vậy mà.
兰兰:我送你四个字——强词夺理,哈哈。(Lán lán: Wǒ sòng nǐ sì gè zì——qiǎngcíduólǐ, hāhā.)
Lan Lan: Mình tặng bạn bốn chữ – Cưỡng từ đoạt lý, ha ha.
小明:我……(Xiǎomíng: Wǒ……)
Tiểu Minh: Mình . . .
Mike:好啦,别解释啦。知之为知之,不知为不知嘛。(Mike: Hǎo la, bié jiěshì la. Zhīzhī wéi zhīzhī, bùzhī wéi bùzhī ma.)
Mike: Được rồi, đừng giải thích nữa. Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết đi.
小明:嘿,Mike,这句话是我昨天刚教你的,你倒拿来笑话我。(Xiǎomíng: Hēi,Mike, zhè jù huà shì wǒ zuótiān gāng jiào nǐ de, nǐ dào ná lái xiàohuà wǒ.)
Tiểu Minh: He he, Mike, câu này là hôm qua mình chỉ bạn mà, bạn lại dùng nó để chọc mình.
讲解员:同学们,现在我们上楼去参观爬行动物馆。(Jiǎngjiě yuán: Tóngxuémen, xiànzài wǒmen shàng lóu qù cānguān páxíng dòngwù guǎn.)
Hướng dẫn viên: Các bạn, giờ chúng ta lên lầu để tham quan viện động vật bò sát.
兰兰:小明、Mike,咱们快走吧,别的同学都上二楼了。(Lán lán: Xiǎomíng,Mike, zánmen kuàizǒu ba, bié de tóngxué dōu shàng èr lóule.)
Lan Lan: Tiểu Minh, Mike, chúng ta mau đi thôi, mấy bạn khác đều lên lầu 2 cả rồi.
小明:好啊。Mike快走,楼上还有人体标本呢。(Xiǎomíng: Hǎo a. Mike kuàizǒu, lóu shàng hái yǒu réntǐ biāoběn ne.)
Tiểu Minh: Được. Mike mau đi thôi, trên lầu còn có tiêu bản người nữa đó.
Mike:真的?太好了,你们说,有没有木乃伊啊?(Mike: Zhēn de? Tài hǎole, nǐmen shuō, yǒu méiyǒu mùnǎiyī a?)
Mike: Thật không? Quá tốt rồi, các bạn nói xem, có xác ướp hay không nhỉ?

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments