Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 075 – 做饭1 – Làm cơm (Phần 1)

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 075

妈妈:你洗手了吗?少吃点儿,一会儿还要做西红柿炒鸡蛋呢,再吃就只能给你们做煎鸡蛋了。(Māmā: Nǐ xǐshǒule ma? Shǎo chī diǎn er, yīhuǐ’er hái yào zuò xīhóngshì chǎo jīdàn ne, zài chī jiù zhǐ néng gěi nǐmen zuò jiān jīdànle.)
Mẹ: Con rửa tay chưa đó? Ăn ít chút đi, chút nữa còn có món trứng chiên với cà chua đó, còn ăn nữa chỉ còn trứng chiên cho hai đứa thôi đó.
Mike:阿姨,今天吃煎鸡蛋啊?我最爱吃了。(Mike: Āyí, jīntiān chī jiān jīdàn a? Wǒ zuì ài chīle.)
Mike: Dì ơi, hôm nay ăn trứng chiên hả? Con thích món đó nhất.
小明:等妈妈出差我就顿顿给你吃煎鸡蛋,看你还说不说这话。(Xiǎomíng: Děng māmā chūchāi wǒ jiù dùn dùn gěi nǐ chī jiān jīdàn, kàn nǐ hái shuō bu shuō zhè huà.)
Tiểu Minh: Đợi mẹ đi công tác ngày nào mình cũng cho bạn ăn trứng chiên, xem còn nói câu đó nữa không.
Mike:哼,那也得你会做才行。(Mike: Hēng, nà yě dé nǐ huì zuò cái xíng.)
Mike: Hứ, thế cũng phải xem bạn biết làm mới được.
小明:你别光说我,你自己会做吗?哈哈。(Xiǎomíng: Nǐ bié guāng shuō wǒ, nǐ zìjǐ huì zuò ma? Hāhā.)
Tiểu Minh: Bạn đừng có chỉ nói mình, bản thân bạn biết nấu không? Ha ha.
Mike:一点点,尽管我的手艺不高,但我还是非常喜欢做饭。(Mike: Yī diǎndiǎn, jǐnguǎn wǒ de shǒuyì bù gāo, dàn wǒ háishì fēicháng xǐhuān zuò fàn.)
Mike: Một chút, mặc dù tay nghề mình không cao, nhưng mình vô cùng thích nấu ăn.
小明:那咱们俩今天比试比试,看谁做饭好吃。(Xiǎomíng: Nà zánmen liǎ jīntiān bǐshi bǐshi, kàn shuí zuò fàn hào chī.)
Tiểu Minh: Vậy hôm nay hai đứa mình thi đi, xem ai nấu ăn ngon hơn.
Mike:成啊。请阿姨当裁判。(Mike: Chéng a. Qǐng āyí dāng cáipàn.)
Mike: Được thôi. Mời dì làm trọng tài.
小明:妈,你教我们做西红柿炒鸡蛋吧,看我们谁做得好。(Xiǎomíng: Mā, nǐ jiào wǒmen zuò xīhóngshì chǎo jīdàn ba, kàn wǒmen shuí zuò dé hǎo.)
Tiểu Minh: Mẹ, dạy tụi con làm món trứng chiên với cà chua đi, xem tụi con ai nấu ngon hơn.
妈妈:行啊。小明,那你还要再打四个鸡蛋。(Māmā: Xíng a. Xiǎomíng, nà nǐ hái yào zài dǎ sì gè jīdàn.)
Mẹ: Được thôi. Tiểu Minh, vậy con đánh thêm 4 cái trứng nữa đi.
小明:好嘞!Mike,要我说,做饭没什么难的,不就是把几样东西炒在一起吗?(Xiǎomíng: Hǎo lei! Mike, yào wǒ shuō, zuò fàn méishénme nán de, bù jiùshì bǎ jǐ yàng dōngxī chǎo zài yīqǐ ma?)
Tiểu Minh: Dạ! Mike, để mình nói, nấu ăn không có gì khó, không phải bỏ mấy món đồ vào rồi xào chung với nhau thôi sao?
Mike:你先别吹牛。等炒完菜,才能知道谁做的好吃。来,我也打个鸡蛋试试。(Mike: Nǐ xiān bié chuīniú. Děng chǎo wáncài, cáinéng zhīdào shuí zuò de hào chī. Lái, wǒ yě dǎ gè jīdàn shì shì.)
Mike: Bạn trước đừng có khoác lác. Đợi nấu xong món ăn mới biết được ai nấu ngon hơn. Nào, mình cũng đánh trứng thử.
妈妈:嗯,还不错。这架式也像模像样的。(Māmā: Ń, hái bùcuò. Zhè jià shì yě xiàng mú xiàngyàng de.)
Mẹ: Uhm, cũng không tệ. Điệu bộ xem ra cũng ra dáng đó.
小明:哼,说起来容易做起来难。Mike,你虽然打鸡蛋有架势,但不见得能做好饭。(Xiǎomíng: Hēng, shuō qǐlái róngyì zuò qǐlái nán. Mike, nǐ suīrán dǎ jīdàn yǒu jiàshì, dàn bùjiàn dé néng zuò hǎo fàn.)
Tiểu Minh: Hứ, nói thì dễ làm mới khó. Mike, bạn mặc dù đánh trứng cũng ra dáng, nhưng chưa chắc nấu ăn ngon.
Mike:你别以为我不会做中餐。在美国时,我就买了好几本中国菜谱。(Mike: Nǐ bié yǐwéi wǒ bù huì zuò zhōngcān. Zài měiguó shí, wǒ jiù mǎile hǎojǐ běn zhōngguó càipǔ.)
Mike: Bạn đừng cho rằng mình không biết làm món Trung. Lúc ở Mỹ, mình có mua mấy quyển sách dạy nấu món Trung Quốc đó.
小明:哈哈哈,那是纸上谈兵。(Xiǎomíng: Hāhā hā, nà shì zhǐshàngtánbīng.)
Tiểu Minh: Ha ha ha, đó là đánh trận trên giấy.
妈妈:好了好了,别争了。我要开始炒菜了,你们还学不学?(Māmā: Hǎole hǎole, bié zhēngle. Wǒ yào kāishǐ chǎocàile, nǐmen hái xué bù xué?)
Mẹ: Được rồi, đừng cãi nữa. Mẹ bắt đầu nấu đây, hai đứa có muốn học hay không?
Mike、小明:来了,来了。(Mike, xiǎomíng: Láile, láile.)
Mike, Tiểu Minh: Đến ngay, đến ngay.
妈妈:你们来看,先把油倒锅里…(Māmā: Nǐmen lái kàn, xiān bǎ yóu dào guō lǐ…)
Mẹ: Hai đứa xem, trước tiên cho dầu vào chảo. . .
Mike:阿姨,等等,我去拿纸和笔。(Mike: Āyí, děng děng, wǒ qù ná zhǐ hé bǐ.)
Mike: Dì ơi, đợi chút, con đi lấy giấy và viết.
小明:哈哈哈,说你是“纸上谈兵”吧,还真是。(Xiǎomíng: Hāhā hā, shuō nǐ shì “zhǐshàngtánbīng” ba, hái zhēnshi.)
Tiểu Minh: Ha ha ha, nói bạn là đánh trận trên giấy mà, quả thật là vậy.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments